Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.

fotka

2020: Jaromír Šimša was presented with The Paul Erdös Award "for his significant contribution to the enrichment of Mathematics learning in Czech Republic".


Ústav matematiky a statistiky

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
E-mail: simsa@math.muni.cz
Telefon: +420-549 497 371


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V letech 2000-2019 jsem předsedal ústřední komisi Matematické olympiády v ČR. Pro její současné i budoucí řešitele, jejich učitele i ostatní zájemce o středoškolskou matematiku se zaměřením na řešení úloh jsem sestavil následující kolekci. Je složena z prací studentů, které jsem vedl jako školitel při jejich studiu učitelské matematiky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.

Pavel Boháč: Základy geometrie komplexních čísel

Jarmila Elbelová: Rotace v rovině a komplexní čísla

Jarmila Elbelová: Vektorové metody v eukleidovské geometrii

Nella Fedorowyczová: Užití principu bijekce v kombinatorice

Nella Fedorowyczová: Metody odvozování kombinatorických výsledků

Jana Gajdošíková: Geometrické úlohy na maxima a minima

Jana Gajdošíková: Geometrické extremální úlohy - historie, příklady, metody

Jakub Juránek: Užití komplexních čísel v kombinatorice

Tomáš Krisl: Cauchyova-Schwarzova nerovnost

Hana Líšková: Polynomy v úlohách zahraničních soutěží a sbírek

Tamara Lorencová: Feuerbachova věta v geometrii trojúhelníku

Petra Mačková: Planimetrické výpočty v příkladech

Milan Navrátil: AG-nerovnost v příkladech

Anna Polomská: Planimetrické úlohy ze zahraničních soutěží

Miloš Přinosil: Jensenova nerovnost a její aplikace

Miloš Přinosil: Důkazy nerovností prostředky matematické analýzy

Radka Smýkalová: Goniometrické funkce v elementární matematice

Petr Šatný: Elementární metody řešení funkcionálních rovnic

Barbora Šťastná: Metody neanalytických výpočtů v eukleidovské geometrii

Petra Voborníková: Úlohy z rovinné geometrie podle I. F. Šarygina


DIDAKTIKA MATEMATIKY

Od roku 2002 až dosud přednáším na Přf MU v dvousemestrovém kurzu didaktiky matematiky pro magisterské studenty učitelské matematiky. Kurz má v každém z obou semestrů týdenní rozsah 2 hodin přednášek, 2 hodin cvičení a je ukončen semestrální zkouškou, která má jak písemnou, tak ústní část. Představu o zaměření celého kurzu a jeho obsahové náplni mohou poskytnout následující odkazy.

DIDAKTIKA MATEMATIKY 1 (jarní semestr)

Otázky ke zkoušce z DM1

Hesla k otázkám z DM1

Cvičení k přednášce DM1

DIDAKTIKA MATEMATIKY 2 (podzimní semestr)

Otázky ke zkoušce z DM2

Hesla k otázkám z DM2

Cvičení k přednášce DM2