Rigorous proceedings

Požadavky k rigorózním zkouškám

Požadavky vycházejí ze Studijního a zkušebního řádu MU účinného od 1.2.2012 (článek 34-37) a z  Opatření děkana č. 1/07 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Podrobné informace týkající se podávání přihlášky, poplatku a termínů lze nalézt na fakultní internetové adrese http://www1.sci.muni.cz/en/RigRiz/.

.

 

Obory rigorózních zkoušek:

Státní rigorózní zkoušku uchazeč vykoná z jednoho oboru v souladu se zaměřením své rigorózní práce. Vybere si jeden z předmětů širšího základu a jeden z předmětů zaměření. Ke každému předmětu je předepsána studijní literatura. Pokud se u předmětu vyskytuje více titulů, může zvolit kterýkoliv z nich.

.