Basic information on graduate exams PDF Print

This article is only in Czech.

Období konání magisterských státních závěrečných zkoušek je dáno harmonogramem příslušného akademického roku. Požadavky k magisterským státním závěrečným zkouškám jsou uvedeny na webové stránce Ústavu matematiky a statistiky, v oddíle Rozsah a obsah magisterské SZZ.

Přesné termíny konání magisterských státních závěrečných zkoušek, složení zkušebních komisí a rozdělení studentů do zkušebních komisí jsou uveřejněny na webové stránce Ústavu matematiky a statistiky vždy nejpozději v termínu daném Studijním a zkušebním řádem MU.

Tyto informace jsou závazné pro všechny studenty přihlášené k magisterské státní závěrečné zkoušce v daném semestru a mají přednost před jinými informacemi (studijní katalog Ústavu matematiky a statistiky, ústní sdělení atd.). Změnu může provést pouze garant studijního programu Matematika, na základě pověření Ústavu matematiky a statistiky.

K organizačním otázkám se zásadně vyjadřuje pedagogický zástupce Ústavu matematiky a statistiky (v současnosti RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), k ostatním otázkám pak příslušná zodpovědná osoba za obor, ve kterém je magisterská státní závěrečná zkouška skládána, resp. v případě nejasností či sporného výkladu garant studijního programu Matematika.

Last Updated on Monday, 22 November 2010 13:53