Course approval PDF Print

This article is only in Czech.

Uznávání předmětů v rámci studijního programu Matematika se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu MU a Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty ke Studijnímu a zkušebnímu řádu MU, v aktuálním znění. Oba dokumenty je možno nalézt na webové stránce Přírodovědecké fakulty, případně též na webové stránce Ústavu matematiky a statistiky.

O uznání předmětu je možné požádat buď elektronicky v rámci příslušné aplikace ISu nebo písemně. Písemnou žádost (na příslušném fakultním formuláři) je nutné nejprve projednat na Ústavu matematiky a statistiky. Žádosti posuzuje a vyjadřuje se k nim za Ústav matematiky a statistiky výhradně pedagogický zástupce ÚMS, což je v současné době RNDr. Jan Vondra, Ph.D. Definitivní uznání/neuznání předmětu následně provádí proděkan Přírodovědecké fakulty pro studijní záležitosti.

POZOR! Žádost o uznání předmětu, jehož výuka probíhá v aktuálním období, musí být podána během prvních tří týdnů výuky v tomto období.

Last Updated on Monday, 22 November 2010 12:28