Basic information on the Bachelor exam PDF Print

This article is only in Czech.

Státní závěrečná zkouška v rámci studijních oborů bakalářského studijního programu Matematika sestává z obhajoby bakalářské práce, pokud ji v daném oboru uchazeč vypracoval, a ze zkoušky z příslušného oboru, resp. oborů, kterými jsou:

Matematika (studenti všech studijních oborů)

  • Obecný komentář
    Účelem ústních zkoušek je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

  • Technická realizace
    U ústní zkoušky student obdrží otázky ze souboru otázek, uvedených pro jednotlivé studijní obory v oddíle "Rozsah a obsah bakalářské SZZ", kde je též specifikován počet zadávaných otázek. Po přípravě student samostatně promluví na každé ze zadaných témat a zodpoví doplňující otázky komise. Jednotlivé položky v otázkách nemají smysl podotázek, ale pouze upřesňují rozsah očekávaných znalostí pojmů a výsledků z dané oblasti.

Druhý studijní obor (pouze studenti dvouoborového studia)

Studenti dvouoborových bakalářských studijních oborů skládají ještě státní zkoušku z druhého oboru, podle požadavků druhého oboru.


Tyto informace jsou závazné pro všechny studenty přihlášené k bakalářské státní zkoušce v daném semestru a mají přednost před jinými informacemi (studijní katalog Ústavu matematiky a statistiky, ústní sdělení atd.). Změnu může provést pouze garant studijního programu Matematika na základě pověření Ústavu matematiky a statistiky.

K organizačním otázkám se vyjadřuje výhradně pedagogický zástupce Ústavu matematiky a statistiky (v současnosti RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), k ostatním otázkám pak příslušná zodpovědná osoba za obor, ve kterém je bakalářská státní zkouška skládána resp. v případě nejasností či sporného výkladu garant studijního programu Matematika.

Last Updated on Monday, 22 November 2010 13:12