Pravidla pro udělování finanční podpory Ústavu matematiky a statistiky studentům na konference PDF Tisk
  1. Finanční podporu Ústav matematiky a statistiky uděluje rada Ústavu matematiky a statistiky studentům doktorského studia a  studentům magisterského studia oborů Matematika a Aplikovaná matematika (dále jen studentům). Finanční podpora má formu mimořádného stipendia.
  2. Finanční podpora je určena na  podporu účasti studenta na mezinárodních konferencích a workshopech konaných v  České republice nebo v  zahraničí, které úzce souvisí s  odborným zaměřením studenta. Účast na  konferencích konaných mimo Evropu bude podporována pouze ve výjimečných případech. Přednost pro udělení finanční podpory mají studenti, kteří aktivně vystoupí na konferenci s referátem nebo se zapojí do organizace konference.
  3. Finanční podpora je udělována na  základě písemné žádosti studenta. Formulář žádosti je zde k dispozici ve formátu pdfMicrosoft Word (English version in pdf and Microsoft Word).
  4. Žádost musí obsahovat stanovisko zodpovědného akademického pracovníka ÚMS - u studentů doktorského studia doporučení školitele a u studentů magisterského studia doporučení vedoucího diplomové práce.
  5. Žádosti o finanční podporu lze předkládat průběžně, ale vždy před konáním akce, zodpovědnému řešiteli projektu specifického výzkumu na ÚMS (prof. Roman Šimon Hilscher, doc. Jan Koláček). Výše podpory bude stanovena podle finančních možností ÚMS v daném kalendářním roce.
  6. Dostane-li student finanční podporu Ústavu matematiky a  statistiky, doloží  svoji účast na konferenci nejpozději do jednoho měsíce po svém návratu z konference. Student může žádat o finanční podporu zpětně, po realizaci akce, nejvýše však s půlročním zpožděním. Zpětné udělování finanční podpory bude realizováno jen zcela vyjímečně a na základě vážných důvodů.

Aktualizováno Pondělí, 21 Březen 2022 09:35