Pravidla pro udělování finanční podpory Ústavu matematiky a statistiky studentům na konference PDF Tisk
  1. Finanční podporu Ústav matematiky a statistiky uděluje rada Ústavu matematiky a statistiky studentům doktorského studia a  studentům magisterského studia oborů Matematika a Aplikovaná matematika (dále jen studentům). Finanční podpora má formu mimořádného stipendia.
  2. Finanční podpora je určena na  podporu účasti studenta na mezinárodních konferencích a workshopech konaných v  České republice nebo v  zahraničí, které úzce souvisí s  odborným zaměřením studenta. Účast na  konferencích konaných mimo Evropu bude podporována pouze ve výjimečných případech. Přednost pro udělení finanční podpory mají studenti, kteří aktivně vystoupí na konferenci s referátem nebo se zapojí do organizace konference.
  3. Finanční podpora je udělována na  základě písemné žádosti studenta. Formulář žádosti je zde k dispozici ve formátu pdfMicrosoft Word (English version in pdf and Microsoft Word).
  4. Žádost musí obsahovat stanovisko zodpovědného akademického pracovníka ÚMS - u studentů doktorského studia doporučení školitele a u studentů magisterského studia doporučení vedoucího diplomové práce.
  5. Žádosti o finanční podporu lze předkládat průběžně, ale vždy před konáním akce, zodpovědnému řešiteli projektu specifického výzkumu na ÚMS (doc. Jan Koláček). Výše podpory bude stanovena podle finančních možností ÚMS v daném kalendářním roce.
  6. Dostane-li student finanční podporu Ústavu matematiky a  statistiky, doloží  svoji účast na konferenci nejpozději do jednoho měsíce po svém návratu z konference. Student může žádat o finanční podporu zpětně, po realizaci akce, nejvýše však s půlročním zpožděním. Zpětné udělování finanční podpory bude realizováno jen zcela vyjimečně a na základě vážných důvodů.

Aktualizováno Středa, 03 Leden 2024 14:15