Požadavky pro neučitelské obory PDF Tisk

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia programů Matematika a Aplikovaná matematika

Zkouška ověřuje znalost základních pojmů, porozumění teorii a schopnost aplikovat teorii při řešení početních úloh. Písemka se skládá ze tří částí (část A, část B, část C), jejichž obsah je upřesněn níže. Doba trvání zkoušky je dvě hodiny.

Část A

1. Vektorové prostory a lineární zobrazení

Vektorový podprostor, lineární obal množiny vektorů, lineární nezávislost, báze, dimenze, souřadnice, matice přechodu od jedné báze k druhé. Průnik a součet podprostorů. Lineární zobrazení (homomorfismus), jeho jádro a obraz. Lineární izomorfismus. Matice lineárního zobrazení v daných bázích.

2. Soustavy lineárních rovnic, matice a determinanty

Gaussova eliminace, operace s maticemi, hodnost matice, věty o struktuře řešení soustav lineárních rovnic, Frobeniova věta. Permutace, definice a vlastnosti determinantu. Laplaceův rozvoj. Výpočet inverzní matice, Cramerovo pravidlo. Symetrické, ortogonální a unitární matice.

3. Prostory se skalárním součinem a lineární operátory na nich

Skalární součin, ortonormální báze, ortogonální doplněk, kolmá projekce. Ortogonální a unitární operátory, jejich vlastní čísla a vektory. Samoadjungované operátory a jejich vlastní čísla a vektory. Příklady těchto operátorů.

4. Vlastní čísla a vektory, Jordanův kanonický tvar

Definice, charakteristický polynom, algebraická a geometrická násobnost vlastního čísla, vlastní podprostor. Podobnost matic. Jordanova buňka. Věta o Jordanově charakteristickém tvaru.

5. Bilineární a kvadratické formy

Definice, matice bilineární formy. Diagonalizace symetrické bilineární formy. Silvestrova věta o setrvačnosti pro reálné kvadratické formy. Signatura. Pozitivně definitní, negativně definitní a indefinitní kvadratické formy. Souvislost s hledáním extrémů funkcí více proměnných.

6. Afinní a euklidovská geometrie

Afinní podprostory, zaměření, vzájemná poloha afinních podprostorů. Vzdálenost a odchylka afinních podprostorů v euklidovském prostoru.

Část B

7. Spojitost, limita, metrické prostory.

Limita posloupnosti, limita a spojitost reálných funkcí. Metrický prostor. Otevřené a uzavřené množiny, uzávěr a vnitřek. Spojitost zobrazení mezi metrickými prostory. Souvislost, kompaktnost a úplnost metrických prostorů. Banachova věta o kontrakci.

8. Derivace, parciální derivace a diferenciál

Definice, geometrický význam, význam pro vyšetřování průběhu funkce a hledání extrémů. Věta o střední hodnotě, l'Hospitalovo pravidlo pro výpočet limit. Aproximace funkce Taylorovým polynomem. Věta o implicitní funkci.

9. Extrémy reálných funkcí jedné a více proměnných

Postačující a nutné podmínky pro existenci extrémů funkcí jedné i více proměnných na otevřené množině. Vázané extrémy.

10. Neurčitý integrál a Riemannův integrál v R

Primitivní funkce, integrace metodou per partes, integrace podle věty o substituci. Definice Riemannova integrálu pomocí dělení intervalů, výpočet Riemannova integrálu pomocí primitivní funkce.

11. Obyčejné diferenciální rovnice

Metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu: separované proměnné, homogenní, lineární. Lineární rovnice 2. a vyšších řádů s konstantními koeficienty, variace konstant, speciální pravé strany.

12. Číselné řady a řady funkcí

Kriteria konvergence řad s nezápornými členy, absolutně a neabsolutně konvergentní číselné řady, komutativní zákon pro číselné řady. Mocninné řady, poloměr konvergence, Taylorův polynom a Taylorova řada, derivování a integrování mocninných řad, Fourierovy řady.

13. Integrální počet v Rn

Fubiniho věta, věta o transformaci integrálu, geometrické aplikace integrálu. Křivkový a plošný integrál I. a II. druhu, Greenova věta, Gauss-Ostrogradského věta.

Část C

14. Základy pravděpodobnosti

Kolmogorova axiomatická definice pravděpodobnosti. Klasická a geometrická pravděpodobnost. Podmíněná pravděpodobnost: vzorec pro úplnou pravděpodobnost, Bayesův vzorec, nezávislost. 

15. Náhodné veličiny a vektory

Definice náhodných veličin a vektorů, diskrétní a absolutně spojité náhodné veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota, příklady diskrétních a spojitých rozdělení. Číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů: střední hodnota, rozptyl, kvantily, kovariance, korelace. Čebyševova nerovnost. Asymptotické vlastnosti náhodných veličin: zákon velkých čísel, centrální limitní věta.

16. Základy statistiky

Náhodný výběr a statistiky jako odhady parametrických funkcí, jejich vlastnosti: nestrannost a konzistence. Konstrukce bodových odhadů: intervalové odhady, testy o parametrech normálního rozdělení.

Aktualizováno Pátek, 17 Květen 2019 10:27