Rozdělování studentů do seminárních skupin PDF Tisk

Rozdělování studentů matematických studijních oborů do  seminárních skupin v předmětech garantovaných Ústavem matematiky a  statistky a řešení případných problémů s tím souvisejících probíhá následujícím způsobem:

Bakalářské studijní obory

V bakalářských matematických studijních oborech jsou studenti zařazováni do  seminárních skupin automaticky Ústavem matematiky a statistiky, a to tak, aby všem studentům, kteří mají zapsány předměty podle doporučeného studijního plánu, byl garantován bezkolizní rozvrh ve všech povinných a  téměř všech povinně volitelných předmětech. Studenti mohou sami provádět změny v zařazení do seminárních skupin v  termínu daném fakultním harmonogramem akademického roku, avšak pouze v  rámci kapacity daných seminárních skupin.

Ve výjimečných případech (např. u studentů, kteří nemají daný předmět zapsán podle doporučeného studijního plánu nebo u studentů, kteří předmět opakují, resp. i v jiných případech), může dojít k rozvrhové kolizi, kterou student sám nemůže odstranit. V takovém případě je nutné se včas obrátit na příslušného přednášejícího, který situaci posoudí a  provede definitivní zařazení studenta do seminární skupiny.

Přednášející může rozhodnout o jiném způsobu zařazování studentů do seminárních skupin ve svém předmětu. Učiní-li tak, pak o svém rozhodnutí musí všechny zaregistrované studenty s předstihem informovat.

Výše uvedená pravidla platí pouze pro matematické předměty. U předmětů, které vyučuje jiný ústav, resp. jiná fakulta MU, se zařazování studentů do seminárních skupin řídí jejich pokyny.

Magisterské studijní obory

V magisterských matematických studijních oborech se studenti přihlašují do  seminárních skupin sami, prostřednictvím ISu. Ve výjimečných případech mohou být zařazeni do seminárních skupin Ústavem matematiky a statistiky.

Případné problémy se zápisem studenta do seminární skupiny řeší příslušný přednášející. Přednášející může stanovit odlišné podmínky pro zápis studentů do seminárních skupin. O svém rozhodnutí však musí v takovém případě studenty předem informovat.

Výše uvedená pravidla platí pouze pro matematické předměty. U předmětů, které vyučuje jiný ústav, resp. jiná fakulta MU, se zařazování studentů do seminárních skupin řídí jejich pokyny.

Aktualizováno Středa, 15 Srpen 2012 12:38