Diplomová práce - základní informace PDF Tisk

Vypracování a obhajoba diplomové práce je povinnou součástí všech studijních oborů v magisterském studijním programu Matematika. Zpracováním diplomové práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem diplomové práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

Studenti jednooborového studia se při výběru tématu a zpracování diplomové práce řídí níže uvedenými zásadami. Studenti dvouoborového studia vypracovávají diplomovou práci pouze z jednoho studovaného oboru. Řídí se potom pravidly toho oboru, v němž si diplomovou práci zvolili.

1. Výběr tématu a zadání diplomové práce

Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Nutné podmínky pro výběr tématu a pro zadání diplomové práce jsou uvedeny ve studijních plánech jednotlivých studijních oborů.

Student si vybírá téma diplomové práce z nabídky uvedené v ISu v balíku nazvaném "Diplomové práce – studijní obory s matematikou (DP mat)". Vybírané téma musí odpovídat studovanému oboru, případně požadavku učitele, pokud je zde takový požadavek uveden. Učitel obvykle studentovi výběr tématu potvrdí mailem.

Doporučuje se, aby student předem kontaktoval učitele, který práci vypsal, anebo tak učinil ihned poté, co se na práci elektronicky přihlásil. Při osobním setkání si vzájemně ujasní podrobnosti a podmínky vypracování dané diplomové práce.

Výběr tématu diplomové práce musí být proveden nejpozději do konce 3.týdne výuky v 1. semestru navazujícího magisterského studia.

Zadáním diplomové práce se rozumí podpis písemného zadání diplomové práce studentem, vedoucím práce a ředitelem ÚMS nebo jeho zástupcem. Student obdrží originál písemného zadání, kopie je odeslána na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty MU a následně vložena studentovi do jeho studijních materiálů. Zároveň je zvolené téma diplomové práce studentovi elektronicky zaznamenáno do ISu.

2. Předměty Diplomová práce 1, 2, 3 a 4

V semestru, v němž byla diplomová práce zadána, musí být zapsán předmět Diplomová práce 1. Do konce magisterského studia musí student absolvovat předměty Diplomová práce 1, 2, 3, 4. V jednom semestru je možno zapsat pouze jeden předmět Diplomová práce a respektovat při tom předepsané návaznosti.

Diplomovou práci je možno odevzdat až po udělení zápočtu za předmět Diplomová práce 4.

3. Vypracování diplomové práce

Student při vypracovávání diplomové práce postupuje podle pokynů a pod vedením vedoucího diplomové práce. Předpokládá se, že svůj postup s vedoucím práce průběžně konzultuje.

Při vypracování je nutné dodržovat mimo jiné následující základní požadavky pro rozsah a obsah práce a její jazyk:

 • Obecně se předpokládá rozsah diplomové práce 30 až 60 stran vlastního textu. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými studijními obory je však toto číslo pouze orientační. Bližší stanovení rozsahu konkrétní diplomové práce je v kompetenci jejího vedoucího.
 • Všechny použité zdroje a prameny musejí být v práci řádně citovány. Je-li doslova převzat delší souvislý text jiného autora, je nutné tuto skutečnost v práci transparentním způsobem uvést.
 • V oborech akreditovaných v českém jazyce má být i diplomová práce napsána v českém jazyce. Děkan povolí výjimečné odevzdání diplomové práce v jiném jazyce (obvykle slovenština nebo angličtina) na základě žádosti studenta opatřené souhlasným vyjádřením vedoucího práce a ředitele ústavu nebo jeho zástupce. Za postačující se považuje, když je na písemném zadání diplomové práce, které je vedoucím práce a ředitelem ÚMS nebo jeho zástupcem podepsáno, uvedeno, v jakém jazyce bude práce vypracována. Pokud se student rozhodne ke změně jazyka v průběhu přípravy práce, musí podat standardní žádost o povolení změny.

4. Úprava diplomové práce

Práce se píše pomocí některého programu určeného pro zpracování textu, zejména matematického. Doporučuje se používat především TEX, resp. výjimečně též Word. Písmo se používá dvanáctibodové (12 pt) se standardní vzdáleností mezi řádky. Při použití Wordu se doporučuje řádkování 1 nebo 1,5.

Text se zpravidla zarovnává k oběma okrajům. Text matematických vět se obvykle tiskne pro zdůraznění kurzívou. Jednotlivé stránky se průběžně číslují s výjimkou úvodních stran specifikovaných dále v odstavci 5. Obrázky, diagramy i tabulky se číslují tak, aby bylo možné odkázat se na ně v textu. Musí být opatřeny popisem obvyklým u odborných publikací.

Text se tiskne na papír formátu A4, jehož rozměry jsou 210 x 297 mm. Velikost okrajů tisku na stránce by měla být co nejbližší rozměrům nastaveným jako základní v použitém editoru (např. 2,5 cm na horním, dolním a vnějším okraji a 4 cm na vnitřním okraji stránky). Přitom je třeba ponechat dostatek místa na vazbu práce.

Tiskne se zpravidla po jedné straně papíru. Oboustranný tisk je také přípustný, zejména u prací většího rozsahu. Je nutno dbát na dobrou kvalitu papíru i tisku.

5. Formální náležitosti diplomové práce

Formální náležitosti diplomové práce jsou dány interními předpisy Přírodovědecké fakulty MU, které jsou uveřejněny na webové stránce Přírodovědecké fakulty. Jedná se o tyto předpisy:

"Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce".

6. Odevzdání diplomové práce

Termín odevzdání diplomové práce je dán harmonogramem příslušného semestru akademického roku a je rovněž uveden na webových stránkách Ústavu matematiky a statistiky. Do uvedeného termínu musí student:

   7. Hodnocení diplomové práce

   Pro každou diplomovou práci je v dostatečném předstihu určen její oponent. Na každou odevzdanou diplomovou práci je vypracován posudek vedoucího práce a posudek oponenta, které shrnou obsah a zhodnotí kvalitu práce z hlediska věcného i formálního. Při posuzování diplomové práce se kromě odborných hledisek bere zřetel i na srozumitelnost textu, na dobrý sloh a pravopis. Součástí každého posudku je návrh hodnocení práce podle platné klasifikační stupnice. Vedoucí práce i oponent vloží svoje posudky do ISu.

   Student má právo být seznámen s posudky nejméně pět pracovních dnů před obhajobou práce.

   8. Obhajoba diplomové práce

   Obhajoba diplomové práce se koná v termínu určeném harmonogramem státních závěrečných zkoušek. Obhajoba diplomové práce je ústní a probíhá před určenou komisí pro státní závěrečné zkoušky. Obhajoby se zpravidla účastní i vedoucí a oponent diplomové práce.

   Při obhajobě se komise seznámí s prací a s posudky vedoucího i oponenta. Student má možnost vyjádřit se k případným námitkám či dotazům. Konkrétní průběh obhajoby práce, včetně doby, kterou má student k dispozici na prezentaci své práce, stanovuje vždy předseda příslušné komise. Doporučuje se, aby student předem konzultoval s předsedou komise formu prezentace své diplomové práce při obhajobě (použití zpětného projektoru, počítačovou prezentaci apod.).

   Po ukončení obhajoby se komise usnáší o jejím výsledku, který je hodnocen slovy, podle platné klasifikační stupnice. Hodnocení je zapsáno do protokolu o státní závěrečné zkoušce.

   Aktualizováno Neděle, 13 Únor 2022 16:08