Obecné otázky matematiky PDF Tisk

Složení oborové komise:

Předseda

Členové

Školitelé:


Obor "Obecné otázky matematiky" má dva studijní podobory

1. Dějiny matematiky.
2. Výuka matematiky na středních a vysokých školách.

Aktuální témata disertačních prací

Se nachází na fakultních stránkách.

Přijímací řízení

  • státní závěrečná zkouška ve studijním programu Matematika nebo Aplikovaná matematika
  • bezpečná znalost hlubších základů celé středoškolské matematiky
  • povšechná orientace v dějinách matematiky
  • dobré zvládnutí metodiky řešení úloh středoškolské matematiky
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka

Studijní řád DSP na PřF MU

Student absolvuje na základě individuálního studijního plánu stanoveného školitelem a schváleného oborovou radou tyto disciplíny:

  • Předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru
  • Předměty prohlubující znalosti specializovaných partií oboru ve  vazbě k tématu disertační práce
  • Oborové semináře
  • Pomoc při zajišťování praktické výuky v pregraduálním studiu


Požadavky na doktorskou disertační práci

Viz Zákon o vysokých školách

Disertační práce musí obsahovat původní výsledky.
Hlavní výsledky musí být publikovány nebo přijaty k publikaci.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky

Koncepce doktorské zkoušky vychází z toho, že cílem doktorského studia v daném oboru je vychovat matematika s širokým všeobecným rozhledem, který sice není připravován cíleně k vědecké práci v některém úzce vymezeném oboru, je však erudován natolik, že ve svém středoškolském, respektive vysokoškolském působišti prokáže schopnost samostatné tvůrčí práce, tvorby kvalitních učebních textů, je seznámen s  výsledky moderních metod vyučování matematice, důkladně se orientuje v  matematické literatuře související s jeho specializací a své odborné výsledky pravidelně publikuje.
Doktorandi konají doktorskou zkoušku z matematiky, dějin matematiky a z vyučování matematice. Stanovení jednotných požadavků pro všechny doktorandy je však nemožné vzhledem k tomu, že  konkrétní zaměření jednotlivých studentů jsou rozdílná a pokrývají prakticky všechny matematické disciplíny. Proto jejich upřesnění provede školitel a examinátoři.

Aktualizováno Pátek, 13 Květen 2016 09:16