Bakalářská práce – základní informace PDF Tisk

Vypracování a obhajoba bakalářské práce je povinnou součástí všech studijních oborů ve studijním programu Matematika. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem bakalářské práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace.

Studenti jednooborového studia se při výběru tématu a zpracování bakalářské práce řídí níže uvedenými zásadami. Studenti dvouoborového studia vypracovávají bakalářskou práci pouze z jednoho studovaného oboru. Řídí se potom pravidly toho oboru, v němž si bakalářskou práci zvolili.

1. Výběr tématu a zadání bakalářské práce

Standardní doba zadání bakalářské práce je po 4. semestru studia. Nutné podmínky pro výběr tématu a pro zadání bakalářské práce jsou uvedeny ve studijních plánech jednotlivých studijních oborů. Základní podmínkou je předchozí získání nejméně 90 kreditů v předepsané skladbě.

Student si vybírá téma bakalářské práce z nabídy uvedené v ISu v balíku nazvaném "Bakalářské práce – studijní obory s matematikou (BP mat)". Vybírané téma musí odpovídat studovanému oboru, případně požadavku učitele, pokud je zde takový požadavek uveden. Učitel obvykle studentovi výběr tématu potvrdí mailem.

Doporučuje se, aby student předem kontaktoval učitele, který práci vypsal, anebo tak učinil ihned poté, co se na práci elektronicky přihlásil. Při osobním setkání si vzájemně ujasní podrobnosti a podmínky vypracování dané bakalářské práce.

Výběr tématu bakalářské práce musí být proveden nejpozději do konce 3. týdne výuky v příslušném semestru.

Zadáním bakalářské práce se rozumí podpis písemného zadání bakalářské práce studentem, vedoucím práce a ředitelem ÚMS nebo jeho zástupcem. Student obdrží originál písemného zadání, kopie je odeslána na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty MU a následně vložena studentovi do jeho studijních materiálů. Zároveň je zvolené téma bakalářské práce studentovi elektronicky zaznamenáno do ISu.

2. Předměty Bakalářská práce 1 a 2

V semestru, v němž byla bakalářská práce zadána, musí být zapsán předmět Bakalářská práce 1. Do konce bakalářského studia musí být absolvovány předměty Bakalářská práce 1 a Bakalářská práce 2. Tyto předměty není možno absolvovat současně v jednom semestru.

Bakalářskou práci je možno odevzdat až po udělení zápočtu za předmět Bakalářská práce 2.

3. Vypracování bakalářské práce

Student při vypracovávání bakalářské práce postupuje podle pokynů a pod vedením vedoucího bakalářské práce. Předpokládá se, že svůj postup s vedoucím práce průběžně konzultuje.

Při vypracování je nutné dodržovat mimo jiné následující základní požadavky pro rozsah a obsah práce a její jazyk:

 • Obecně se předpokládá rozsah bakalářské práce 20 až 40 stran vlastního textu. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými studijními obory je však toto číslo pouze orientační. Bližší stanovení rozsahu konkrétní bakalářské práce je v kompetenci jejího vedoucího.
 • Všechny použité zdroje a prameny musejí být v práci řádně citovány. Je-li doslova převzat delší souvislý text jiného autora, je nutné tuto skutečnost v práci transparentním způsobem uvést.
 • V oborech akreditovaných v českém jazyce má být i bakalářská práce zpravidla v českém jazyce. Děkan povolí výjimečné odevzdání bakalářské práce v jiném jazyce (obvykle slovenština nebo angličtina) na základě žádosti studenta opatřené souhlasným vyjádřením vedoucího práce a ředitele ústavu nebo jeho zástupce. Za postačující se považuje, když je na písemném zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce a ředitelem ÚMS nebo jeho zástupcem podepsáno, uvedeno, v jakém jazyce bude práce vypracována. Pokud se student rozhodne ke změně jazyka v průběhu přípravy práce, musí podat standardní žádost o povolení změny.

4. Úprava bakalářské práce

Práce se píše pomocí některého programu určeného pro zpracování textu, zejména matematického. Doporučuje se používat především TEX, resp. vyjímečně též Word. Písmo se používá dvanáctibodové (12 pt) se standardní vzdáleností mezi řádky. Při použití Wordu se doporučuje řádkování 1 nebo 1,5.

Text se zpravidla zarovnává k oběma okrajům. Text matematických vět se obvykle tiskne pro zdůraznění kurzívou. Jednotlivé stránky se průběžně číslují s výjimkou úvodních stran specifikovaných dále v odstavci 5. Obrázky, diagramy i tabulky se číslují tak, aby bylo možné odkázat se na ně v textu. Musí být opatřeny popisem obvyklým u odborných publikací.

Studentům, kteří nemají zkušenosti se sazbou matematických textů, se doporučuje absolvování volitelného předmětu M 5751 Elektronická sazba a publikování v TEXu. Tento předmět je vyučován pouze v podzimním semestru a je nejlepší jej zapsat ve 3. nebo 5. semestru bakalářského studia.

5. Formální náležitosti bakalářské práce

Formální náležitosti bakalářské práce jsou dány interními předpisy Přírodovědecké fakulty MU, které jsou uveřejněny na webové stránce Přírodovědecké fakulty. Jedná se o tyto předpisy:

"Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce".

6. Odevzdání bakalářské práce

Termín odevzdání bakalářské práce je dán harmonogramem příslušného semestru akademického roku a je rovněž uveden na webových stránkách Ústavu matematiky a statistiky. Do uvedeného termínu musí student:

  7. Hodnocení bakalářské práce

  Pro každou bakalářskou práci je v dostatečném předstihu určen její oponent. Na každou odevzdanou bakalářskou práci je vypracován posudek vedoucího práce a posudek oponenta, které shrnou obsah a zhodnotí kvalitu práce z hlediska věcného i formálního. Při posuzování bakalářské práce se kromě odborných hledisek bere zřetel i na srozumitelnost textu, na dobrý sloh a pravopis. Součástí každého posudku je návrh hodnocení práce podle platné klasifikační stupnice. Vedoucí práce i oponent vloží svoje posudky do ISu.

  Student má právo být seznámen s posudky nejméně pět pracovních dní před obhajobou práce.

  8. Obhajoba bakalářské práce

  Obhajoba bakalářské práce se koná v termínu určeném harmonogramem státních závěrečných zkoušek. Obhajoba bakalářské práce je ústní a probíhá před určenou komisí pro státní závěrečné zkoušky. Obhajoby se zpravidla účastní i vedoucí a oponent bakalářské práce.

  Při obhajobě se komise seznámí s prací a s posudky vedoucího i oponenta. Student má možnost vyjádřit se k případným námitkám či dotazům. Konkrétní průběh obhajoby práce, včetně doby, kterou má student k dispozici na prezentaci své práce, stanovuje předseda komise. Doporučuje se, aby student předem konzultoval s předsedou komise formu prezentace své bakalářské práce při obhajobě (použití zpětného projektoru, počítačovou prezentaci apod.).

  Po ukončení obhajoby se komise usnáší o jejím výsledku, který je hodnocen slovy, podle platné klasifikační stupnice. Hodnocení je zapsáno do protokolu o státní závěrečné zkoušce.

  Aktualizováno Pátek, 16 Únor 2024 12:15