Základní informace k bakalářským zkouškám PDF Tisk

Státní závěrečná zkouška v rámci studijních oborů bakalářského studijního programu Matematika sestává z obhajoby bakalářské práce, pokud ji v daném oboru uchazeč vypracoval, a ze zkoušky z  příslušného oboru, resp. oborů, kterými jsou:

Matematika (studenti všech studijních oborů)

  • Obecný komentář
    Účelem ústních zkoušek je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na  jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z  jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a  širších souvislostech mezi nimi.

  • Technická realizace
    U ústní zkoušky student obdrží otázky ze souboru otázek, uvedených pro jednotlivé studijní obory v oddíle "Rozsah a obsah bakalářské SZZ", kde je též specifikován počet zadávaných otázek. Po  přípravě student samostatně promluví na každé ze zadaných témat a  zodpoví doplňující otázky komise. Jednotlivé položky v otázkách nemají smysl podotázek, ale pouze upřesňují rozsah očekávaných znalostí pojmů a výsledků z dané oblasti.

Druhý studijní obor (pouze studenti dvouoborového studia)

Studenti dvouoborových bakalářských studijních oborů skládají ještě státní zkoušku z druhého oboru, podle požadavků druhého oboru.


Tyto informace jsou závazné pro všechny studenty přihlášené k  bakalářské státní zkoušce v daném semestru a mají přednost před jinými informacemi (studijní katalog Ústavu matematiky a statistiky, ústní sdělení atd.). Změnu může provést pouze garant studijního programu Matematika na základě pověření Ústavu matematiky a  statistiky.

K organizačním otázkám se vyjadřuje výhradně pedagogický zástupce Ústavu matematiky a statistiky (v současnosti RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), k ostatním otázkám pak příslušná zodpovědná osoba za obor, ve kterém je bakalářská státní zkouška skládána resp. v případě nejasností či sporného výkladu garant studijního programu Matematika.

Aktualizováno Pondělí, 08 Srpen 2016 10:10