<< PŘEDCHOZÍ | ZPĚT DO MENU | NÁSLEDUJÍCÍ >>
Vrstevnice funkce jsou dány rovnicemi . Jsou to rovnice zatím blíže neurčených kuželoseček. Smíšený člen xy poukazuje na kuželosečku, která nemá osy rovnoběžné s osami souřadné soustavy. Přejděme transformací k nové soustavě souřadnic, která je proti původní otočená kolem počátku o nějaký úhel. Pokud zvolíme vhodný úhel, bude kuželosečka v této nové soustavě mít už osy rovnoběžné s osami souřadnic. Vhodný úhel najdeme opačným postupem. Podle transformačních rovnic
přejdeme k nové soustavě, ve které má kuželosečka vyjádření
a po úpravě
Chceme docílit toho, aby po otočení rovnice neobsahovala smíšený člen, položíme tedy výraz roven 0. Řešením goniometrické rovnice získáme 4 řešení: . Dále se věnujme jen prvnímu, ostatní nakonec dají stejný výsledek. Dosadíme hodnotu do poslední úpravy rovnice a dostaneme
Konstanta k je nezáporná, je-li k = 0, vyhovuje rovnici jediný bod [0,0], pro k>0 se jedná o elipsy s poloosami a , které umíme v nové souřadné soustavě nakreslit. Zobrazuje to první ze série obrázků, kde jsou také naznačeny posunuté osy x' a y'.

V této situaci se nám řezy rovinami y = 0 a x = 0 příliš nehodí, vhodnější jsou řezy rovinami, které jsou kolmé k osám elips. V nových souřadnicích jsou to právě y' = 0 a x' = 0. První z nich dává parabolu , druhá parabolu .

Průměty vrstevnic do roviny xy pro k = 0,5...3, krok 0,5 Řez rovinou y' = 0. Řez rovinou x' = 0.

Z těchto informací už si můžeme udělat obrázek o celkovém výsledku. Dostáváme pootočený eliptický paraboloid.