Zdeněk Pospíšil - výukaÚspěšně vedené disertační práce

Jitka Kühnová Deterministické modely populační dynamiky PSM2013
Darina Brothánková Klasická řešení parciálních diferenciálních rovnic s programem Maple OOM2014
Václav Pink Deterministické modely a identifikace jejich parametrů PSM2014

PSM - Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
OOM - Obecné otázky matematiky
Úspěšně vedené diplomové práce

Monika Sobalová Diferenciální rovnice v ekologii M1997
Dita Schneiderová Repulsivní množiny řešení ODR M1998
Marek Waldhans Nejednoznačnost limitních cyklů M1999
Michaela Gajdošová Matematické modely v biologii UM2001
Lenka Hřebíčková Spojité a diskrétní deterministické modely ME2002
Lucie Smysitelová Diferenciální rovnice v oboru polynomů UM2002
Renata Svobodová Lotkovy-Volterrovy systémy M2004
Jana Oppeltová Maticová hra jako dynamický systém ME2004
Zuzana Ševčíková Rovnice reakce-difúze M2004
Jiří Bořil Fourierova metoda řešení parciálních diferenciálních rovnic UM2006
Kateřina Jurková Hry a dynamické systémy M2006
Klára Linkensederová Dynamické modely ve společenských vědách ME2006
Hana Veselá Dynamický modely změny vztahu soupeření na vztah spolupráce ME2006
Robert Wiesner Užití a zneužití fraktálů UM2006
Václav Pink Odhad parametrů deterministických modelů M2007
Jitka Kühnová Modely dravec-kořist a jejich počítačové simulace MB2007
Valéria Ligasová (Ludíková) Aplikácie nelineárnych diferenčných rovníc ME2009
Michaela Vojtová Variační formulace populační ekologie M2009
Lenka Dekanová McKendrickova-von Foersterova rovnice M2010
Michaela Stehlíková Analýza přežití a populační dynamika ME2010
Marie Ježková Replikátorová rovnice ME2010
Vlastimil Severa Matematické modely v demografii M2010
Antonín Tulach Modely růstu s proměnnou mezí M2010
Jitka Holubová Matematické modelování v ekonomii ME2012
Jiří Jánský Putující vlny v rovnicích reakce-difúze M2013
Martin Reiss Modely morfogeneze M2014
Jiří Kalina Adaptivní dynamika M2014
Miroslava Řeháčková Analýza deterministickéo modelu v ekonomii FM2015
Dagmar Plháková Kalkulus sobectví a spolupráce UM2015
Zlatica Konôpková Deterministické modely v makroekonomii ME2015
Filip Zlámal Entropie M2016
Tomáš Havelka Reakčně-difúzní modely a jejich aplikace M2017
Jan Böhm Rovnice s distribuovaným zpožděním M2017
Jan Busínský Identifikace parametrů maticových modelů FM2017
Štěpán Vrtek Matematické modely populační genetiky M2018
Silvia Hnilická Stabilita a chaos v makroekonomických modelech ME2019
Barbora Marková Strukturované populační modely SA2020


Úspěšně vedené bakalářské práce

Miroslav Borkovec Matematické modely chování ME2004
Zdeňka Heroldová Perronova-Frobeniova věta a její užití ME2005
Václav Pink Modely růstu M2005
Marie Fárková Fischerova-Haldaneova-Wrightova rovnice M2006
Tomáš Jeřábek Zobecněné funkce a distribuce M2006
Petr Kysilka Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů ME2007
Valéria Ludíková Diferenčné rovnice vo finančnej matematike ME2007
Petr Novotný Transformace Z a její užití M2007
Lucie Procházková Dynamické modely a jejich počítačové simulace ME2008
Michaela Stehlíková Deterministické modely v makroekonomii ME2008
Jana Zubčáková Implicitní funkce ME2008
Lenka Potůčková Model poptávky po produktech dlouhodobé spotřeby FP2009
Lucie Marková Explicitně řešitelné diferenční rovnice ME2010
Tereza Haraštová Populační ekologie s programem R M2011
Monika Urbanová Rozhodovací procesy ME2012
Radomír Kůs Deterministické modely v epidemiologii MB2013
Filip Zlámal Logistická regrese v R M2013
Veronika Hajnová Modely růstu populace M2013
Miroslava Řeháčková Deterministické modely v ekonomii FP2013
Zlatica Konôpková Diferenciální rovnice v makroekonomii ME2013
Veronika Kenderová Analýza přežití v ekonomii FP2014
Juraj Krajčík Diferenční rovnice konvolučního typu a jejich užití FP2014
Petr Stanka Diferenční rovnice v ekonomii FP2014
Denisa Múthová Diferenciální rovnice v ekonomii ME2014
Jan Böhm Aplikace diferenciálních rovnic se zpožděním SA2015
Jan Busínský Matematické modely v demografii FP2015
Štěpán Vrtek Diferenční rovnice a genetika FP2015
Silvia Hnilická Modely využívání obnovitelných zdrojů FP2016
Barbora Suchanová Turčinova-Korotajevova rovnice FP2017
Branislava Birošová Diferenciální rovnice v prostředí R FP2019
Pavel Morcinek Dynamické systémy na grafech MV2020M - matematika
FM - finanční matematika
UM - matematika učitelská
ME - matematika-ekonomie
MV - modelování a výpočty
FP - finanční a pojistná matematika
F - finanční a pojistná matematika
SA - statistika a analýza dat
MB - matematická biologieZpět na stránku výuky Z. Pospíšila
Zpět na domovskou stránku Z. Pospíšila