Bezpečnost práce PDF Tisk

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Podle pokynů děkana Přírodovědecké fakulty MU k zabezpečení školení BaOZP a PO musí být všichni zaměstnanci i posluchači Přírodovědecké fakulty MU jedenkrát ročně formou školení seznámeni se základními otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Základní pravidla bezpečnosti práce

Všichni pracovníci i studenti fakulty jsou povinni

 • dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a o bezpečnost a zdraví lidí, kterých se jejich jednání bezprostředně dotýká
 • dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, ostatní předpisy a pokyny, zásady bezpečného chování na pracovišti
 • účastnit se školení a výcviku v zájmu zvýšení BaOZP
 • oznámit svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BaOZP a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování
 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné omamné prostředky na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce

V případě pracovního úrazu je třeba požádat kteréhokoliv přítomného pracovníka fakulty o sepsání záznamu o úrazu, ve kterém se uvede jméno a příjmení zraněného pracovníka či studenta, datum a hodina a stručný popis úrazového děje, případně jména svědků.

Požární poplachové směrnice

Povinnosti v případě požáru: Každý, kdo zpozoruje (způsobí) požár, je povinen použít všech vhodných hasících prostředků k jeho uhašení. Nestačí- li svými silami a dostupnými prostředky ke zdolání a uhašení požáru, je povinen vyvolat požární poplach a uvědomit o požáru osoby v jeho okolí, aby poskytly osobní pomoc k jeho uhašení, nebo aby opustily ohrožený prostor.

Povinnost ohlásit požár: Pokud nelze vyniklý požár uhasit vlastními silami a prostředky, je nutno neprodleně ohlásit požár na ohlašovnu požáru přírodovědecké fakulty (případně na ohlašovnu požáru města Brna) a vyžádat pomoc Hasičského a záchranného sboru k jeho uhašení. Do doby příjezdu hasičů je každý povinen učinit vše pro záchranu ohrožených osob, zvířat, majetku a zabránit rozšíření požáru.

Hasicí přístroje (práškové) jsou k disposici v každém podlaží.

Hydranty jsou k disposici v každém podlaží.

Ohlašovna požáru např. fakultě MU - vrátnice, Kotlářská 2, tel. číslo 549 49 1410

Ohlašovna požáru města Brna - Lidická 61, tel. číslo 150

Osoba ohlašující požár na toto telefonní číslo musí uvést:

 1. kdo volá - jméno, adresu, číslo telefonu
 2. kde hoří - bližší určení prostoru, budovu, podlaží
 3. co hoří - rozsah požáru a nutnost zásahu hasičů města Brna
 4. vyčkat na zpětný tel, dotaz a potvrdit pravdivost oznámení o požáru

Způsob vyhlášení požárního poplachu a povinnosti po jeho vyhlášení

Požární poplach se vyhlásí voláním "Hoří".

 1. 1. je-li v nejbližším okolí požáru zřejmé, že nehrozí bezprostřední nebezpečí, neopouštějí pracovníci a studenti svá pracoviště.
 2. jedná-li se o požár většího rozsahu, který by se mohl šířit, volání "Hoří" se opakuje.

V tomto případě všichni pracovníci, studenti a osoby opustí co nejrychleji prostor a budovu, ve které se nacházejí, a to nejkratší cestou směrem ven do volného prostoru před budovu. Shromáždí se v určeném prostoru a vyčkají dalších pokynů.

Důležitá telefonní čísla

 • Hasiči 150
 • Záchranná služba 155
 • Policie 158

Hlavní vypínač elektřiny a hlavní uzávěr vody jsou v suterénu. Lékárnička je uložena v technické místnosti v 3.NP.

Aktualizováno Pátek, 30 Duben 2010 09:40