Univerzitní výuka matematiky - jaro 2012 PDF Tisk

V tomto období se konala výuka předmětů: M8DM1 Data mining I, M4130 Výpočetní statistika a nového předmětu M6201 Nelineární dynamika a její aplikace. Porady a diskuze se týkaly nejen těchto předmětů, ale i  předmětů, jejichž výuka proběhla v předešlém období, tj. předmětů M5201 Stochastické modely časových řad, M5444 Markovské řetězce,  M4130 Výpočetní matematické systémy, M8230 Diskrétní deterministické modely a  M5858 Spojité deterministické modely I.

Pro předmět M6130 Výpočetní statistika byly upraveny elektronické verze přednášek, byly upraveny elektronické podklady pro cvičení a do cvičení byly rovněž začleněny reálné datové soubory. Byly také vytvořeny odpovědníky v ISu. Učební texty k předmětům M5858  Spojité deterministické modely I a M8230 Diskrétní deterministické modely jsou průběžně inovovány,  jsou doplněny vzájemné odkazy mezi těmito předměty a jsou zahrnuty další aplikace. V jarním semestru 2011/2012 byly provedeny úpravy a doplňky ve výukovém textu pro předmět M4130 Výpočetní matematické systémy. Dále byly opraveny zjištěné nedostatky ve cvičebních dávkách v jazyce R a vyladěn závěrečný test. Byly také vytvořeny podpůrné dávky pro cvičení, které studentům usnadní plnění zadaných úkolů. Proběhla výuka předmětu  M8DM1 Dataminig 1. Od studentů bylo požadováno vypracování semestrálního projektu s využitím softwaru SAS. Byly vytvořeny  inovované přednáškové prezentace o rozsahu 743 stran umístěné v IS MU.  Zcela nové pasáže se týkají možností SAS Data Step, grafických možností v SAS a úvodu do makro jazyka v SAS. Mimo to byly připraveny samostatné studijní materiály pro cvičení tohoto předmětu v podobě powerpointových prezentací. Byly vypracovány a odevzdány bakalářské práce s konzultanty z UCB a HCI. Proběhla výuka nového předmětu M6201 Nelineární dynamika a její aplikace. Učební text je uveřejněn v ISu spolu s verzí pro tisk. V učebních materiálech tohoto předmětu je shromážděno množství materiálů, které slouží studentům předmětu - jde o simulace, modely, videa. Někteří studenti ukončili předmět vytvořením vlastních prezentací aplikací nelineární dynamiky. V návaznosti na tento předmět bylo, na základě zájmu studentu, vypsáno 5 bakalářských prací. Pokud jde o nový předmět M5201 Stochastické modely časových řad, byly prováděny především úpravy přednášek na základě zkušeností z výuky v podzimním semestru 2011. Vzhledem k tomu, že se přednášky týkají především bakalářských studentů, kteří nemají zkušenosti s regresní analýzou, obsah příštích přednášek bude postupně přepracován tak, aby byl důraz kladen především na ty metody, které spíše vycházejí z korelační analýzy. Dále byly aktualizovány instruktážní texty pro jednotlivá cvičení.