Požadavky k SZZ od 2019 - B-MAT MATH PDF Tisk

Zpět

Požadavky k SZZ – hlavní studijní plán

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním bakalářské práce student/ka prokazuje orientaci v  problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a  úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky

Ústní zkouška hlavního studijního plánu je rozprava nad obsahem teoretických předmětů profilujícího základu. Smyslem zkoušky je prokázat všeobecný přehled o souvislostech jednotlivých předmětů.

Technická realizace
U ústní zkoušky student/ka obdrží dvě otázky z následujících rámcově vymezených okruhů. V průběhu odpovědi bude dotázán/a na  možné souvislosti s okruhy zbývajícími.

Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce

 1. Lineární algebra.
  Matice a vektory, operace s nimi, kanonický tvar matice, lineární zobrazení a jeho vlastnosti.
 2. Matematická analýza.
  Diferenciální a integrální počet, aplikace derivací a integrálů včetně diferenciálních rovnic, obecné věty (o střední hodnotě, Taylorova).
 3. Pravděpodobnost a statistika.
  Pravděpodobnost a její vlastnosti, náhodná veličina a její charakteristiky, Bayesovy vzorce, náhodný výběr, testování hypotéz, stochastické modely.
 4. Numerická matematika.
  Interpolace, řešení rovnic a jejich soustav, numerická integrace, chyby numerických výpočtů.

Aktualizováno Středa, 01 Duben 2020 11:29