Požadavky k SZZ od roku 2019 - B-UCM PDF Tisk

Zpět

Program Matematika se zaměřením na vzdělávání

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce, písemné zkoušky z matematiky a diskuse nad opravenou písemkou.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v  problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a  úroveň prezentace.

Charakteristika písemné zkoušky

Obsahem písemné zkoušky jsou úlohy, které mají přímou vazbu na středoškolská témata:

  1. Středoškolská látka a odpovídající úlohy (v rozsahu učebnicové řady Prometheus).
  2. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné a jeho aplikace.
  3. Extrémy funkcí více proměnných.
  4. Vektorové prostory (průnik, součet), systémy lineárních rovnic.
  5. Polynomy – největší společný dělitel (Eukleidův algoritmus), kořeny (racionální kořeny, Viétovy vzorce, odmocniny z komplexních čísel, reciproké rovnice).
  6. Analytická geometrie v rovině a prostoru (vzájemné polohy podprostorů, vzdálenosti a  odchylky podprostorů, kuželosečky a  kvadriky).
  7. Teorie čísel – kongruence o jedné neznámé, elementární typy diofantických rovnic včetně slovních úloh na ně vedoucích.

Technická realizace

  • Pro úspěšné složení SZZ je v písemné zkoušce nutné získat alespoň třetinu z maximálního možného počtu bodů.
  • Diskuse nad opravenou písemkou se neomezuje jen na zjištění, zda student souhlasí s opravou své písemky a získaným počtem bodů, ale komise také položí otázky týkající se některých definic či tvrzení souvisejících tématicky se zadanými úlohami.
Aktualizováno Pátek, 24 Červen 2022 10:20