Study fields – master’s degree studies (in Czech) PDF Print

This article is only in Czech.

Zde je uveden seznam matematicky zaměřených magisterských studijních oborů, které lze na Přírodovědecké fakultě studovat v rámci studijního programu Matematika, případně jiného studijního programu. Délka jejich studia je dva roky. U každého oboru je jeho stručná charakteristika, možnosti uplatnění a název programu, jehož je součástí.

ALGEBRA A DISKRÉTNÍ MATEMATIKA (program Matematika)

 • určeno pro studenty se zájmem o moderní odvětví algebry a diskrétní matematiky
 • má pokračování v doktorském studiu
 • absolvent se může dobře uplatnit v základním výzkumu a ve výuce na vysokých školách. Může se i profilovat směrem k diskrétní matematice a informatice a být připraven k uplatnění v praxi, například při vytváření matematických modelů, použití kombinatorických algoritmů a tvorbě softwaru.
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

FINANČNÍ MATEMATIKA (program Matematika)

 • určeno pro ty, kteří mají zájem se seznámit s náročnějšími metodami a technikami, které se v současnosti používají ve finanční praxi
 • absolventi najdou uplatnění ve finančních institucích - bankách, penzijních a investičních fondech, jako firemní finanční analytici a ve státní správě
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

GEOMETRIE (program Matematika)

 • určeno pro studenty se zájmem o studium diferenciální geometrie, globální analýzy a algebraické topologie
 • má pokračování v doktorském studiu
 • absolvent se dobře uplatní zejména v základním výzkumu, ve výuce na vysokých školách, při vytváření geometrických modelů v technických a přírodovědných oborech, při tvorbě softwaru
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

MATEMATICKÁ ANALÝZA (program Matematika)

 • určeno pro studenty se zájmem o hlubší studium předmětu matematická analýza, s důrazem především na diferenciální rovnice a funkcionální analýzu
 • má pokračování v doktorském studiu
 • absolventi doktorského programu se uplatní ve výzkumu a jako učitelé na vysokých školách
 • ostatní najdou zaměstnání ve finanční sféře, v programátorských firmách, ve státní správě a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými postupy a kde mohou uplatnit svou schopnost myslet
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A NUMERICKÉ METODY (program Matematika)

 • určeno pro studenty se zájmem o studium matematického modelování reálných dějů včetně metod pro jejich numerickou implementaci
 • má pokračování v doktorském studiu
 • absolvent se uplatní při modelování reálných dějů v interdisciplinárních oborech včetně tvorby příslušného modelu, jeho algoritmizace, numerického zpracování a počítačové implementace
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

STATISTIKA A ANALÝZA DAT (program Matematika)

 • určeno studentům se zájmem o studium matematicko-statistických metod pro analýzu hromadných dat, jejich počítačovou implementaci a na metody a způsoby počítačového zpracování rozsáhlých datových souborů
 • má pokračování v doktorském studiu
 • uplatnění absolventů při řešení interdisciplinárních úloh zejména v oblasti ekonomie, bankovnictví, biometriky, životního prostředí a dalších přírodovědných i technických oborech
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

EKONOMIE + APLIKOVANÁ MATEMATIKA PRO VÍCEOBOROVÉ STUDIUM (program Matematika)

 • mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou
 • určeno pro ty, kteří mají zájem o aplikace matematicko-statistických modelů v makroekonomickém prognózování, kvantitativní ekonomické analýze a na optimalizaci stochastických i nestochastických rozhodovacích postupů. Součástí studia jsou také základní ekonomické disciplíny (účetnictví, marketing, finančnictví, aj.)
 • velmi dobré možnosti uplatnění, především v institucích ekonomického charakteru, v bankách, ekonomických a finančních organizacích, u konzultačních, manažerských a větších obchodních a výrobních firem
 • písemná přijímací zkouška z matematiky

UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 • je určena pro ty, kteří se chtějí stát učiteli na středních školách a druhém stupni základních škol
 • možnost pokračování v doktorském studiu
 • studuje se v kombinaci s dalším učitelským oborem
 • písemná přijímací zkouška z matematiky a zkouška z druhého oboru
 • zde je výčet možných kombinací
  • s geografií (v rámci programu Matematika)
  • s fyzikou (v rámci programu Fyzika)
  • s chemií (v rámci programu Chemie)
  • s biologií (v rámci programu Ekologická a evoluční biologie)
  • s informatikou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Fakultou informatiky)
  • s angličtinou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Filozofickou fakultou)
  • s hudební výchovou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • s výtvarnou výchovou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • se speciální pedagogikou (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • se základy společenských věd pro střední školy (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Pedagogickou fakultou)
  • s tělesnou výchovou, oficiální název animátor sportovních aktivit (v rámci programu Matematika, mezifalkultní studium s Fakultou sportovních studií)
  • s deskriptivní geometrií (v rámci programu Matematika)
Last Updated on Friday, 26 November 2010 14:39