CJH home |  Faculty of Science  |  Masaryk University
HOME Centrum Jaroslava Hájka  
Základní údaje
Řešitelská pracoviště
Výběrové řízení
Dokumenty Centra
Akce spolupořádané Centrem
 
Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Anotace

Metody statistické analýzy dat a modelování hrají stále důležitější roli při poznávání přírody a společnosti. V současné době jsou k dispozici velmi rozmanitá data, mnohem více proměnných lze pozorovat či měřit. Jsou to data z oblasti životního prostředí, biologie, medicíny, ekonomie, metrologie apod. Rostou nároky na statistické modelování složitých dynamicky se vyvijejících systémů za přítomnosti nejistoty a neurčitosti a jejich následné využití pro korektní predikci a efektivní rozhodování. Projekt bude zaměřen na statistické modelování složitých systémů, zejména na robustní a neparametrické metody. Cílem projektu je také algoritmizace a počítačová implementace navržených metod a postupů včetně posouzení numerické stability výpočtů.

Matematická statistika je v České republice tradiční a zavedený vědní obor, to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. Velkou zásluhu na vynikající tradici má Jaroslav Hájek (1926-1974), který vybudoval úspěšné pracoviště s velkým renomé v zahraničí a s bohatou mezinárodní spoluprací. A to také díky výchově studentů, kteří se stali pokračovateli v jeho díle Jednou z motivací pro vznik centra je pokračovat a udržet tuto tradici české statistiky.

Cíl centra

Cílem centra je jeho začlenění do sítě elitních evropských výzkumných pracovišť, zvýšit počet publikací se zahraničními odborníky a vytvořit podmínky pro zahájení vědecké kariéry absolventů doktorského studia.

 

.