M2142 Systémy počítačové algebry

 1. Základní příklady, polynomy, integrování
 2. Operátory $,\,/, desetinná přesnost, příkazy ifactor/factor, expand, evalb, evalc, is, Testzero
 3. Příkazy sum, declare/assume, kill, přiřazování :/:=
 4. Transformace racionální lomené funkce, příkazy num/numer, denom, partfrac/convert(,'partfrac',), unorder,ordergreat/sort, collectterms/collect
 5. Substituce, příkazy ratsubst, subst/subs, applyrule, part/op
 6. Řešení rovnic, procedury, příkazy solve, domain:real/with(RealDomain), numer, simplify,
 7. 2D grafika - explicitně, implicitně, parametricky, polárně, uložení obrázku, příkazy wxdraw2d, wxplot2d, plot, implicitplot
 8. 3D grafika, polynomiální regrese (SSE), příkazy wxplot3d, plot3d, display, animate
 9. Matice, listy, množiny, příkazy invert/^(-1), transpose/^%T, determinant/Determinant, makelist/[], setify/convert, union, intersection/intersect, sublist/select
 10. Derivace, parciální derivace, integrování, nekonečné řady, Taylorův rozvoj, limity, příkazy, 'diff/Diff, depend, 'integrate/Integrate, 'sum/Sum, 'limit/Limit
 11. Cvičná písemka
 12. Zápočtová písemka (5. úkol v Maximě opraven dodatečně)
 13. Programování procedur, cyklus for, podmínka if