Masaryk University logo Dokument Senátu MU

- - - - -

Vnitřní předpis MU

/ verze16.3.1999 /

STIPENDIJNÍ ŘÁD

Článek 1 Obecná ustanovení

 1. Podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon"), vydávám "Stipendijní řád Masarykovy univerzity".
 2. Stipendijní řád upravuje obecnou strukturu stipendií a jiných dávek poskytovaných studentům MU a stanoví způsob a podmínky jejich financování.
 3. Konkrétní podmínky pro poskytování stipendií a jiných dávek, s výjimkou stipendia zahraničních studentů, stanoví stipendijní řády jednotlivých fakult v rámci daném tímto stipendijním řádem.

Článek 2 Druhy stipendií a jiných dávek

 1. Studentům MU mohou být poskytována stipendia

 1. prospěchová,
 2. doktorská,
 3. sociální
 4. zahraničních studentů.

 1. Studentům MU mohou být dále poskytována mimořádná stipendia

 1. v tíživé sociální situaci,
 2. za vynikající vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí výsledky.

 1. Stipendia, uvedená v odstavci 1 tohoto článku, jsou opakujícími se plněními, poskytovanými měsíčně. Stipendium, uvedené v odstavci 2 tohoto článku, je dávkou jednorázovou.
 2. Studentům MU mohou být dále poskytovány příspěvky

 1. k náhradám výdajů při akcích organizovaných MU a jednotlivými fakultami a stanovených v rámci studijních programů, a to až do výše prokázaných vzniklých výdajů za jízdné a ubytování, popř. pojištění bezprostředně související s pořádanou akcí. Náhrada za stravování a další vedlejší výdaje se neposkytuje,
 2. k náhradách výdajů při dalších akcích organizovaných MU a jednotlivými fakultami, které souvisejí s výukou avšak nejsou stanoveny ve studijních programech, a to až do výše 50% prokázaných výdajů za jízdné a ubytování,
 3. k nákupu studijní literatury, pokud by tato literatura byla pro studenty finančně, příp. z jiných důvodů nedostupná.

Článek 3 Doktorská stipendia

 1. Studentovi prezenčního (denního) doktorského studijního programu může být přiznáno stipendium až do výše dvojnásobku tarifního platu asistenta podle vnitřního mzdového předpisu MU, a to po stanovenou dobu trvání tohoto programu.
 2. Při stanovení výše stipendia se přihlíží zejména

 1. k sociálním hlediskům,
 2. k dosaženým studijním výsledkům,
 3. k dosaženým výsledkům vědecké činnosti studenta a k jeho publikační činnosti,
 4. k délce odborné praxe.

 1. Studentovi prezenčního (denního) doktorského studijního programu může být poskytnuto i mimořádné stipendium podle čl. 2 odst. 2 za podmínek, stanovených stipendijními řády fakult.

- 2 -

Článek 4 Stipendia zahraničních studentů

 1. Zahraničním studentům, kteří studují na MU v rámci mezivládních dohod, jsou poskytována stipendia podle vyhlášky MŠMT č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5 Financování stipendií a příspěvků

 1. Stipendia a podpory podle čl. 2 odst. 1 a 2 mohou být financovány

 1. z dotace MŠMT
 2. z účelové dotace MŠMT
 3. ze stipendijního fondu.

 1. Příspěvky podle čl. 2 odst. 4 mohou být financovány jen ze stipendijního fondu.
 2. Stipendijní fond se tvoří

 1. z hospodářského výsledku po zdanění z předchozího roku,
 2. z poplatků od studentů MU podle § 58 zákona a vnitřního předpisu o poplatcích MU.

Článek 6 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Stipendia a ostatní dávky podle tohoto stipendijního řádu mohou být poskytovány pouze tehdy, má-li fakulta vytvořeny potřebné finanční zdroje.
 2. Stipendijní řády jednotlivých fakult stanoví, které orgány rozhodují o poskytnutí stipendií a jiných dávek , a upraví postup řízení o jejich poskytnutí.
 3. Stipendijní řád byl schválen Akademickým senátem MU dne….
 4. Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem jeho registrace MŠMT.
 5. Do účinnosti tohoto stipendijního řádu se poskytování stipendií a ostatních dávek řídí dosavadními předpisy.

V Brně dne

- - - - -

- - - - -

webmaster@senat.muni.cz Změna kódování