Masaryk University logo Dokument Senátu MU

- - - - -

Příloha statutu MU čís

Příloha statutu MU čís. 7

/ 9.2.1999/

Podmínky studia v rámci celoživotního vzdělávání

  1. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje MU v souladu s ustanovením § 60 zákona bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání. Tyto programy stojí mimo rámec akreditovaných studijních programů / §§ 44 - 47 zákona / a jsou orientované na výkon povolání nebo zájmově.
  2. Zájmové celoživotní vzdělávání je určeno zejména uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním . Absolventům tohoto typu vzdělání je vydáváno osvědčení o absolvování studia.

3 .Celoživotní vzdělání orientované na výkon povolání je určeno uchazečům s ukončeným

středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Absolventům je vydáno osvědčení     o absolvování studia. Podmínkou je vykonání závěrečné zkoušky jejíž součástí může být i     vypracování písemné práce.

  1. Programy celoživotního vzdělávání organizují a zabezpečují fakulty , příp. i jiné součásti vysoké školy.

5. Bližší podmínky pro jednotlivé typy celoživotního vzdělávání / doba trvání, způsob zakončení, výše úhrady apod./ stanoví svými opatřeními děkani fakult a u jiných součástí vysoké školy , vedoucí těchto součástí, budou-li k tomu rektorem zmocněni .

S podmínkami musí být uchazeči vždy předem seznámeni, nejpozději však při přijetí k tomuto vzdělávání.

  1. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona..

- - - - -

- - - - -

webmaster@senat.muni.cz Změna kódování