Masaryk University logo Dokument Senátu MU

- - - - -

Paní

Příloha č. 4 statutu

verze 16..3.1999

Podmínky pro přijetí ke studiu, způsob podávání přihlášek a průběh studia

Část I

Studium v bakalářském a magisterském studijním programu

Čl. 1

Základní podmínky pro přijetí ke studiu

Vysokoškolské vzdělání na MU se získává studiem v rámci akreditovaných studijních programů uvedených v příloze č. 3 statutu "Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na MU, včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia”.

 1. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu (§ 44 - 46 zákona) pro následující akademický rok předkládá ke schválení Akademickému senátu fakulty děkan fakulty. V průběhu akademického roku, pro který je přijímací řízení vyhlášeno, nelze již podmínky měnit.
 2. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání..
 3. Podmínkou pro přijetí v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském programu. Pro absolventy bakalářského studia jiné vysoké školy, kteří mají zájem pokračovat v magisterském studiu na MU, stanoví fakulta svým vnitřním předpisem další podmínky.

Čl. 2

Další podmínky přijetí ke studiu

 1. Fakulta může stanovit další podmínky pro přijetí ke studiu, týkající se určitých znalostí, schopností , předpokladů nebo prospěchu ze střední školy, popř.vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Kromě toho může stanovit nejvyšší možný počet přijímaných studentů. Splní-li podmínky pro přijetí ke studiu větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších.

Splnění podmínek pro přijetí ke studiu se ověřuje v přijímacím řízení, které obsahuje písemnou zkouškou, někdy i ústní nebo talentovou.

 1. Fakulta může stanovit podmínky, za kterých lze upustit od konání části přijímací zkoušky.
 2. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána V případě, že se nejedná o studijní program v anglickém jazyku, může fakulta stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání zkoušky z českého jazyka. .

Čl. 3

Zveřejnění podmínek a lhůt pro přijetí ke studiu

 1. Fakulty zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu, podmínky přijetí ke studiu, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.
 2. Veškeré informace uvedené v předchozím odstavci, včetně informací týkajících se náležitosti přihlášky ke studiu (dále jen přihláška) budou zveřejněny na úřední desce fakulty. Vedle toho fakulty mohou využít i dalších prostředků k informování veřejnosti o podmínkách přijímacího řízení (www stránky fakult, informační brožury, publikace v odborném tisku).

Čl. 4

Přijímací řízení

 1. Uchazeč zašle přihlášku fakultě (případně doručí osobně), která uskutečňuje příslušný studijní program

 1. Přihláška se zasílá v termínu stanoveném MU (zpravidla do konce února). Ve výjimečných případech rozhodne o přijetí přihlášky v pozdějším termínu děkan fakulty.
 2. Přihláška se podává na standardním tiskopise SEVT, pokud fakulta nestanoví svým vnitřním předpisem jinak. Přílohy přihlášky, doplňování dokladů, způsob odstraňování nedostatků v přihláškách a způsob úhrady poplatku za přijímací řízení stanoví fakulty svým vnitřním předpisem.
 3. Po přijetí přihlášky na fakultu musí být přihláška úředně evidována.

O přihláškách je vedena řádná evidence. V případě chybného doručení je přihláška vrácena doporučeným dopisem zpět odesilateli.

 1. Pozvánku s nezbytnými pokyny k přijímací zkoušce zašlou fakulty uchazečům nejpozději jeden

měsíc před jejich konáním.

Čl. 5

Přijímací zkouška

 1. Přijímací zkoušky probíhají v harmonogramu stanoveném vedením fakult MU.

 1. Fakulty stanoví, jakou má přijímací zkouška formu.
 2. Přijímací zkoušky se konají v řádném termínu, fakulty mohou stanovit i náhradní termín. O této možnosti rozhodne děkan fakulty. Důvodem k žádosti o náhradní termín není účast uchazeče na přijímacích zkouškách na jiné vysoké škole. O mimořádný termín mohou děkana požádat uchazeči, kteří v daném roce absolvují střední školu v zahraničí
 3. V odůvodněných případech děkan vypíše tzv. druhé kolo přijímacích zkoušek. Informace jsou podávány prostřednictvím medií a fakulta je zveřejní na svých webových stránkách.
 4. Vlastní průběh přijímací zkoušky stanoví fakulta svým vnitřním předpisem.

Čl. 6

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

 1. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty. Poradním orgánem je přijímací komise jmenovaná děkanem.

 1. Přijímací komisi jsou předloženy veškeré materiály, týkající se přijímací zkoušky. Na základě předložených materiálů komise navrhne děkanovi rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče.

3. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být doručeno do vlastních rukou. Způsob náhradního doručení stanoví vnitřní předpis jednotlivých fakult. Uchazeči, jehož pobyt není úředně znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce.

4. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Uchazeči jsou o této možnosti informováni nejpozději před zahájením písemné části přijímací zkoušky.

Právo nahlížet do shora uvedených materiálů mají pouze uchazeči; organizaci stanoví vnitřní předpis fakulty.

5. Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Čl. 7

Přezkumné řízení

 1. Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává uchazeč ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení orgánu, který rozhodnutí vydal. Ve zcela výjimečných případech může rektor uchazeči uvedenou lhůtu prodloužit.

2. Děkan fakulty může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

 1. K přípravě přezkumného řízení jmenuje rektor komisi.
 2. Fakulty v harmonogramu stanoveném a schváleném vedením MU předají této komisi všechny materiály uchazečů potřebné pro přezkumné řízení.
 3. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
 4. Děkan může se souhlasem rektora dodatečně přijmout ke studiu dalšího uchazeče, který se odvolal, v případě, že některý přijatý uchazeč písemně oznámil, že ke studiu na fakultu nenastoupí, nebo v případě, že se někteří přijatí uchazeči nedostavili k zápisu. Děkan je přitom povinen respektovat pořadí podle výsledků přijímacích zkoušek.

Čl. 8

Organizace studia

1. Harmonogram akademického roku stanoví vedení univerzity po dohodě s děkany fakult.

Tento harmonogram je závazný pro všechny fakulty. Akademický rok se dělí na podzimní a jarní semestr, jejich zkouškové období a prázdniny. Každý semestr má zpravidla 13-15 výukových týdnů.

2. Vymezení období a organizaci zápisů stanoví fakulty ve svých studijních a zkušebních řádech.

Termíny a podmínky zápisu do dalšího semestru nebo akademického roku musí fakulty stanovit do začátku zkušebního období a studenti jsou s ním seznámeni obvyklým způsobem. Neúčast studenta v určeném termínu řeší studijní a zkušební řád fakult. Termíny zápisů v mezifakultním studiu jsou stanoveny po vzájemné dohodě fakult.

 1. Termíny zápisů do 1. ročníku jsou stanoveny v harmonogramu přijímacího řízení.

Uchazeč se stává studentem dnem zápisu na vysokou školu. Při zápisu obdrží průkaz studenta, výkaz o studiu a je zapsán do matriky studentů. Imatrikulace studentů je slavnostní, slibem stvrzené přijetí studenta do svazku fakulty a univerzity. Koná se nejpozději do konce listopadu.

Čl. 9

Průběh studia

1. Student má právo studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů, do kterých byl přijat na základě přijímacího řízení a má právo konat zkoušky za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem fakulty. Nesplnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia, organizaci, formy kontroly a hodnocení, přestupy, individuální studium a přerušení studia řeší studijní a zkušební řády fakult. Student může požádat o přerušení studia. Přerušení stanoví děkan fakulty na základě podmínek, které stanoví studijní a zkušební řád fakulty. Nejdelší celková doba přerušení je 1/2 standardní doby každého studijního programu. Děkan fakulty je oprávněn i bez žádosti přerušit studium v případě, kdy student po absolvování ucelené předepsané části studia nesložil státní závěrečnou zkoušku a nejsou mu předepsány studijní povinnosti. Studium je přerušeno do zkušebního období, v němž je student přihlášen ke složení státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy ji měl skládat poprvé. .

 1. V rámci studijního programu prezenčního studia je student povinen získat příslušný počet kreditů, jejichž rozložení a celkový součet stanoví studijní a zkušební řády jednotlivých fakult takto: každý bakalářský studijní program rozděluje mezi jednotlivé předměty 180 kreditů, pokud je jeho standardní délka studia 3 roky, 240 kreditů pokud je jeho standardní délka studia 4 roky. Pětiletý magisterský program rozděluje 300 kreditů, šestiletý magisterský program 360 kreditů a dvouletý magisterský program 120 kreditů, které jsou nutné k dosažení příslušného stupně akademického vzdělání. Studijní předpisy jednotlivých fakult upravují podmínky pro zápis do studia v dalším akademickém roce. Kredity pro kombinované a distanční studium stanoví studijní a zkušební řády jednotlivých fakult.
 2. V rámci každého akreditovaného studijního programu jsou popisem určeny povinné, povinně volitelné, resp. volitelné předměty, jejichž absolvování je pro příslušný program započitatelné. Konkrétní popis studijních programů upravují vnitřní předpisy statutů jednotlivých fakult.
 3. Studium v příslušných studijních programech akreditovaných na jednotlivých fakultách nevylučuje absolvování některých předmětů v rámci mezifakultních studií. Podmínkou započitatelnosti kreditů ze studia předmětů vyučovaných fakultou, na kterou student nebyl přijat, je kompatibilita s konkrétním studijním programem, viz odst. 3. Rozhodnutí o počtu započitatelných kreditů (a to i za předměty vyučované na jiné fakultě) je v kompetenci fakulty, na niž byl student do studijního programu přijat.
 4. Student může absolvovat část studia na jiných vysokých školách v ČR nebo v zahraničí, pokud tomu předchází souhlas děkana. Předepsané státní závěrečné zkoušky musí student vykonat na

fakultě, na kterou byl přijat a zapsán a na níž také po absolvování obdrží diplom.

6. Mezifakultní studium je taková forma studia, ve které student studuje v rámci studijních

programů na více než jedné fakultě MU. Mateřská fakulta /kmenová/ je ta, na niž je student přijat

a zapsán.

Na této fakultě je oprávněn využívat sociálních výhod. Řídí se studijním a zkušebním řádem šech příslušných fakult (vždy pro příslušný studijní program).

Čl. 10

Zkoušky

 1. Formu požadované kontroly studia (zápočty, kolokvia, zkoušky) stanoví studijní řády jednotlivých fakult.
 2. Zkoušky se klasifikují známkami výborně (1, A), velmi dobře plus (1,5; B), velmi dobře (2, C), dobře plus (2,5; D), dobře (3, E) a nevyhověl(a) (4, F), které odpovídají klasifikaci ECTS. Pro klasifikaci státních závěrečných zkoušek platí ustanovení čl. 11, odst. 7.

Čl. 11

Státní závěrečná zkouška

 1. Státní závěrečnou zkouškou se ověřuje, zda student získal komplexní vědomosti a dovednosti požadované studijními programy a zda je dokáže v souvislostech aplikovat. Touto zkouškou se završuje vysokoškolské vzdělání na fakultách MU s výjimkou oblasti lékařství, kde se studium ukončuje státní rigorózní zkouškou (§ 46 odst. 3 druhá věta). Bližší podmínky této státní rigorózní zkoušky budou upraveny ve studijním a zkušebním řádu Lékařské fakulty MU.

2. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské (v bakalářském studijním programu) nebo diplomové práce (v magisterském studijním programu) a z ústní (případně i písemné) zkoušky z předmětů určených studijními programy. Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce se může konat i ve stejném termínu jako ústní zkouška.

Bakalářskou nebo diplomovou prací se ověřuje schopnost studenta formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané vědomosti.

Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí v  termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. Komisi jmenuje děkan fakulty přičemž do komise zařadí další členy z významných odborníků v daném oboru stanovené MŠMT ČR. Předsedu komise jmenuje rektor.

Pro jeden studijní obor lze zřídit více komisí.

 1. Průběh státní závěrečné zkoušky řídí a za činnost komise odpovídá předseda komise.
 2. Právo zkoušet při státní závěrečné zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou. Ministerstvo jmenuje další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru.
 3. Státní závěrečnou zkoušku musí student absolvovat do doby, kterou stanoví předpisy jednotlivých fakult.
 4. Opravné termíny státní závěrečné zkoušky nebo její části stanoví děkan fakulty.
 5. Obhajoba bakalářské a diplomové práce a předměty státní závěrečné zkoušky se klasifikují stupněm výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl(a). Obdobně se klasifikuje výsledek státní zkoušky.
 6. Celkový výsledek studia se hodnotí stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a).
 7. Průběh a vyhlášení výsledků státní závěrečné zkoušky jsou veřejné.
 8. Diplomy se předávají absolventům při slavnostní promoci.

Čl. 12

Ukončení studia

 1. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo v případě LF státní rigorozní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.
 2. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce.

Studium se dále ukončuje:

 1. zanecháním studia,
 2. nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu fakulty,
 3. odnětím akreditace studijního programu,
 4. zánikem akreditace studijního programu,
 5. vyloučením ze studia podle disciplinárního řádu.

 1. Dnem ukončení studia podle odst. 2, písm. b je den, kdy se student bez omluvy nedostavil k zápisu ve stanoveném termínu nebo kdy nesložil ani v posledním povoleném opravném termínu předepsaný povinný zápočet, kolokvium nebo zkoušku a nepožádal o opakování či mu opakování již nemohlo být povoleno.
 2. Při ukončení studia podle odst. 2 tohoto čl. fakulty ve svém rozhodnutí specifikují skutečnosti, které vedly k ukončení studia
 3. Studentovi, který ukončil studium neabsolvováním, vydá příslušná fakulta na základě jeho žádosti "Výpis vykonaných zkoušek”.
 4. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušce

Část II

Studium v doktorském studijním programu

Část III

Závěrečná ustanovení

 1. Tato příloha čís. 4 ke statutu MU blíže rozvádí obecná ustanovení § 44 až 57 zákona a čl. 13,14 a 17 statutu MU.

 1. Stanovení poplatků spojených se studiem, které je upraveno v § 58 zákona, řeší čl. 15 statutu MU a příloha čís. 6 statutu s názvem Poplatky spojené se studiem.

- - - - -

- - - - -

webmaster@senat.muni.cz Změna kódování