Přijímací zkoušky PDF Tisk

V rámci studijního programu Matematika lze na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity studovat magisterské obory, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně návazností na odpovídající obory bakalářského studia. Délka studia v nich je dvouletá.

Magisterský obor Program Navazuje na bakalářký obor
Algebra a diskrétní matematika Matematika Finanční a pojistná matematika
Obecná matematika
Statistika a analýza dat
Geometrie
Matematická analýza
Matematika s informatikou
Finanční matematika Matematika Finanční a pojistná matematika
Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Matematické modelování a numerické metody Matematika Finanční a pojistná matematika
Modelování a výpočty
Obecná matematika
Statistika a analýza dat
Statistika a analýza dat
Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Matematika Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Učitelství matematiky pro střední školy Matematika Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky a úspěšné absolvování bakalářského studia. Přijímací zkouška je písemná a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce příslušného bakalářského oboru. Uchazeči o učitelské dvouborové studium, kteří neabsolvovali bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání, složí navíc písemnou přijímací zkoušku z didaktiky, pedagogiky a psychologie.

Níže uvedená tabulka poskytuje informaci o přijímací zkoušce pro obory a kombinace oborů souvisejících s matematikou.


Program Obor (kombinace oborů) Přijímací zkouška
Matematika Algebra a diskrétní matematika matematika
Finanční matematika matematika
Geometrie matematika
Matematická analýza matematika
Matematické modelování a numerické metody matematika
Matematika s informatikou matematika
Statistika a analýza dat matematika
Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
matematika
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy matematika
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství geografie a kartografie pro střední školy matematika,
geografie a kartografie
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy matematika, informatika
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství hudební výchovy pro střední školy matematika, hudební výchova
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy matematika, výtvarná výchova
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství anglického jazyka pro střední školy matematika, angličtina
Učitelství matematiky pro střední školy + Speciální pedagogika matematika, speciální pedagogika
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství základů společenských věd pro střední školy matematika, test ze základů společenských věd
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

matematika, tělesná výchova

Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

matematika

Fyzika Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy fyzika, matematika
Chemie Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy chemie, matematika
Ekologická a evoluční biologie Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy biologie, matematika

Přijímací zkouška z matematiky je písemná. Ověřuje znalost základních pojmů, porozumění teorii a schopnost aplikovat teorii při řešení početních úloh. Písemka se skládá ze tří částí (část A, část B, část C), jejichž obsah je upřesněn na webové stránce Ústavu matematiky a statistiky. Doba trvání zkoušky je dvě hodiny.

Termín konání písemné přijímací zkoušky z matematiky: 19. 6. 2018.

Protože v matematických studijních oborech jsou bakalářské SZZ z  matematiky na Přírodovědecké fakultě MU pouze ústní, nenahrazují tyto bakalářské SZZ z matematiky písemnou přijímací zkoušku z  matematiky.

Prominutí příjímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta pouze uchazečům, kteří studují v akademickém roce 2017/2018 na Přírodovědecké fakultě MU při splnění následujících podmínek:

  • studují bakalářský studijní obor s přímou návazností
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 16. 4. 2018 z předmětů uvedených v kontrolní šabloně daného oboru ve stanoveném limitu (viz níže uvedená tabulka)
  • státní závěrečnou zkoušku resp. její poslední část vykonají v řádném termínu jarního semestru akademického roku 2017/2018.

Započítávají se známky ze všech pokusů. Pro studenty dvouoborových studií platí limity pro prominutí přijímací zkoušky podle studijního programu, pod kterým je studijní obor zařazen.

Při splnění těchto podmínek uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou do 21. 5. 2018.

Limity studijních průměrů pro prominutí přijímací zkoušky

Bakalářský program Limity studijních průměrů
Matematika do 2,00 včetně
Fyzika, Aplikovaná fyzika do 1,80 včetně
Chemie do 2,00 včetně
Biochemie, Aplikovaná biochemie do 1,80 včetně *)
Experimentální biologie do 1,80 včetně
Biologie do 2,00 včetně
Ekologická a evoluční biologie do 1,80 včetně
Antropologie do 1,60 včetně
Geologie do 2,00 včetně
Geografie a kartografie, Aplikovaná geografie do 2,00 včetně

*) s výjimkou oboru Chemoinformatika a Bioinformatika, kde je limit do 2,00Aktualizováno Pondělí, 04 Prosinec 2017 13:21