Přijímací zkoušky PDF Tisk

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze prominout na základě písemné žádosti.

Přehled studijních oborů souvisejících se studiem matematiky:

Studijní program Obor (kombinace oborů) Písemná PZ *) Možnost prominutí PZ
Matematika
Finanční a pojistná matematika TSP **) ANO
Modelování a výpočty TSP ANO
Obecná matematika TSP ANO
Statistika a analýza dat TSP ANO
Ekonomie +Aplikovaná matematika pro víceoborové studium TSP ANO
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání TSP
ANO
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Informatika s druhým oborem TSP ANO
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Anglický jazyk a literatura TSP, angličtina NE
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Český jazyk a literatura
TSP NE
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání TSP, hudební výchova (včetně talentové zkoušky) NE
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání TSP NE
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání TSP, výtvarná výchova (včetně talentové zkoušky) NE
Matematika se zaměřením na vzdělávání +Animátor sportovních aktivit TSP, tělesná výchova (včetně talentové zkoušky) NE
Fyzika Fyzika se zaměřením na vzdělávání +Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP ANO
Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání +Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP ANO
Ekologická a evoluční biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání +Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP ANO
Experimentální biologie Matematická biologie TSP ANO

*) PZ = Přijímací zkouška

**) TSP = Test studijních předpokladů

Prominutí přijímacích zkoušek do bakalářského studia

O prominutí přijímacích zkoušek mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce přecházejícím. Možnosti prominutí přijímacích zkoušek jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách:

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
Program Možnosti prominutí přijímací zkoušky
Matematika prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo BRKOS nebo Matematika+
Fyzika prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ nebo Matematika+
Aplikovaná fyzika
prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
Chemie prospěch nebo OSP a současně jedna z následující trojice: olympiáda nebo vzdělávací kurz ViBuCh nebo SOČ
Biochemie prospěch a současně olympiáda
Aplikovaná biochemie
prospěch a současně olympiáda
Biologie prospěch a současně OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Experimentální biologie prospěch a současně OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Experimentální biologie - obor Matematická biologie prospěch a současně buď maturita z matematiky a biologie nebo
maturita z matematiky a chemie
Ekologická a evoluční biologie prospěch a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Antropologie prospěch nebo OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Geologie prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
Geografie a kartografie prospěch a současně olympiáda nebo OSP a současně olympiáda
Aplikovaná geografie (profesní) prospěch a současně olympiáda nebo OSP a současně olympiáda


DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Možnosti prominutí přijímací zkoušky
oba obory pouze na PřF a mezifakultní studium s FI a ESF prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo BRKOS nebo Matematika+
mezifakultní studium s FF, PdF, FSS a FSpS nelze prominout

Pro prominutí přijímacích zkoušek na základě prospěchu uplatňujete prospěch z profilových předmětů. Jedná se o prospěch ze čtyř vybraných profilových předmětů. Profilovými předměty se rozumí matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a jeden cizí jazyk. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.

Pro biologické programy (vyjma oboru Matematická biologie) se do profilových předmětů povinně započítávají biologie a chemie a další dva libovolně vybrané profilové předměty. Pro obor Matematická biologie se do profilových předmětů povinně započítává matematika, biologie, chemie a další libovolně vybraný profilový předmět. Pro program Chemie se do profilových předmětů povinně započítává chemie a další tři libovolně vybrané profilové předměty.

Pro ostatní programy se uvede prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů.

U dvouoborového studia platí při uvádění profilových předměrů podmínky podle programu, pod kterým je toto studium zařazeno.

Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.

O prominutí přijímacích zkoušek pro kterýkoli z bakalářských studijních programů může požádat uchazeč, který dosáhl celkový průměrný prospěch z profilových předmětů nejvýše 1,5.

V případě studijního programu Matematika (kromě mezifakultního studia s FF, PdF, FSS a FSpS) lze místo podmínky prospěchu k prominutí přijímacích zkoušek uplatnit také podmínku řešení regionálního (krajského) kola nebo celostátního kola matematické olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií. Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády. Řešitelé doloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení vydané střední školou. Úspěšní řešitelé korespondečního semináře BRKOS, nemusí tuto skutečnost dokládat. Uchazeč, který žádá o prominutí přijímací zkoušky na základě Matematiky+, doloží potvrzení střední školy, že je k tomuto testu přihlášen. Zapsán do studia bude pod podmínkou, že v Matematice+ uspěje.

U ostatních studijních programů jsou detailní podmínky uplatnění řešení olympiády uvedeny v  podrobných informacích o přijímacích zkouškách.

Uchazeč může také požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80% a výše. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2016, v únoru a březnu 2017. Test lze absolvovat v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost Scio. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Podává pouze písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky. Výsledek uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio se souhlasem uchazeče.

Děkan fakulty může žádosti o prominutí přijímací zkoušky vyhovět podle kapacity oboru. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhověl, budou vyrozuměni a pozváni k přijímací zkoušce. Vyjádření děkana k žádosti bude zveřejněno do 6. 4. 2018.


Jak se žádá o prominutí přijímacích zkoušek

Pokud budete žádat o prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia, je třeba do 16. 3. 2018 zaslat na studijní oddělení písemnou žádost a vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce. Formulář žádosti je k dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty. Uplatňujete-li prospěch z profilových předmětů, vyznačte tento prospěch v e-přihlášce, po podání e-přihlášky vytiskněte a nechejte potvrdit ředitelstvím střední školy. Na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty zašlete tyto dokumenty:

  • Prospěch z profilových předmětů potvrzený střední školou (žadatelé, uplatňující prospěch z profilových předmětů)
  • Řešitelé regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády doloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení vydané střední školou.
  • Úspěšní řešitelé korespondečního semináře BRKOS, nemusí tuto skutečnost dokládat.
  • Čestné prohlášení, že uchazeč bude maturovat z matematiky a biologie nebo z matematiky a chemie (pouze u oboru Matematická biologie !)
  • U programů, kterých se to týká, doloží žadatelé o prominutí na základě SOČ nebo ViBuCh příslušné kopie diplomů nebo potvrzení.
  • Maturanti z Matematiky+ doloží potvrzení střední školy, že jsou přihlášeni na Matematiku+. Zapsáni budou pod podmínkou, že budou v Matematice+ úspěšní.
Aktualizováno Pondělí, 04 Prosinec 2017 13:11