Požadavky k SZZ - Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy Tisk

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce (pokud ji student v daném oboru vypracoval), z písemné a ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

Průběh ústní zkoušky

U ústní zkoušky student obdrží dvě otázky, po jedné z každého z níže uvedených tématických okruhů.


Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce

 1. Deskriptivní geometrie
  • Rovnoběžná promítání, Pohlkeova věta
  • Mongeova zobrazovací metoda, věta Quetelet-Dandelinova
  • Axonometrie, Skuherského metoda, Sobotkova metoda
  • Středová promítání
  • Lineární perspektiva
  • Rozvinutelné plochy
  • Zborcené plochy
  • Rotační plochy
  • Šroubové plochy
  • Osvětlení
  • Využití zobrazovacích metod v kartografii
 2. Didaktika deskriptivní geometrie
  • Fokální vlastnosti kuželoseček
  • Volné rovnoběžné promítání
  • Polohové úlohy ve stereometrii
  • Metrické úlohy ve stereometrii
  • Osová afinita a kolineace
  • Mongeova projekce
  • Polohové úlohy v Mongeově projekci
  • Metrické úlohy v Mongeově projekci
  • Zobrazení hranatých těles v Mongeově projekci
  • Zobrazení oblých těles v Mongeově projekci
  • Řezy a průniky těles v Mongeově projekci
  • Kótované promítání ve výuce deskr. geometrie na SŠ
  • Axonometrie ve výuce deskriptivní geometrie na SŠ
  • Geometrie trojúhelníka
  • Historie deskriptivní geometrie

Vymezení rozsahu písemné zkoušky

Písemná část SZZ z deskriptivní geometrie a didaktiky deskriptivní geometrie je koncipována jako jeden celek. Příklady odpovídající středoškolské látce vychází z předmětů Zobrazovací metody I-III. Vysokoškolská látka je zastoupena jedním příkladem z aplikací deskriptivní geometrie a jeho výběr odpovídá obsahu stejnojmeného předmětu.

Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 15:46