Požadavky k SZZ - Učitelství matematiky pro střední školy Tisk

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce (pokud ji student v daném oboru vypracoval), z písemné a ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

Průběh ústní zkoušky

U ústní zkoušky student obdrží dvě otázky z odborné části a jednu otázku z didaktické části.


Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce

 1. Odborná část
  • Diferenciální počet funkce jedné proměnné
  • Primitivní funkce, základní integrační metody
  • Riemannův integrál funkce jedné proměnné a jeho aplikace
  • Metrické prostory
  • Diferenciální počet funkcí dvou a více proměnných
  • Diferenciální rovnice 1. řádu
  • Lineární diferenciální rovnice druhého a vyšších řádů s konstantními koeficienty
  • Posloupnosti a řady reálných čísel
  • Mocninné řady
  • Základní algebraické struktury, homomorfizmy
  • Matice, soustavy lineárních rovnic
  • Vektorové prostory
  • Lineární zobrazení, lineární transformace
  • Vektorové prostory se skalárním součinem, ortogonální zobrazení
  • Polynomy a algebraické rovnice
  • Teorie čísel
  • Základy teorie množin
  • Základy kombinatoriky
  • Afinní prostor, vzájemné polohy podprostorů
  • Eukleidovský prostor, vzdálenosti a odchylky podprostorů
  • Kuželosecky a kvadriky v eukleidovských prostorech
  • Afinní zobrazení
  • Shodná a podobná zobrazení

 2. Didaktická část

  Předpokladem je znalost učiva matematiky na základních a středních školách. Také následující témata je třeba vázat na vyučování matematice na středních školách.

  • Základní množinové pojmy, výrokový kalkul
  • Číselné obory, rozširování znalostí o číselných oborech
  • Algebraické rovnice a nerovnice (i s absolutními hodnotami)
  • Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
  • Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
  • Rovnice a nerovnice s parametry, soustavy rovnic
  • Planimetrie na základní škole a střední škole
  • Stereometrie, užití rovnoběžného promítání
  • Shodnost, shodná zobrazení, užití
  • Stejnolehlost a podobnost, užití u konstrukčních úloh
  • Obvody a obsahy rovinných útvarů, objemy a povrchy těles
  • Trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníka
  • Posloupnosti, nekonečná geometrická řada
  • Analytická geometrie na střední škole
  • Základy elementární teorie čísel
  • Základy pravděpodobnosti
  • Základy kombinatoriky

Vymezení rozsahu písemné zkoušky

Písemná část SZZ z matematiky a didaktiky matematiky je koncipována jako jeden celek. Její těžiště je v klasické středoškolské látce. Z vysokoškolské látky obsahuje témata, která mají bezprostřední vazbu na střední školu, případně jsou obsažena v osnovách některých typů středních škol. Požadavky je možno charakterizovat takto:

 • Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné a jeho aplikace.
 • Extrémy funkcí více proměnných.
 • Vektorové prostory (průnik, součet), systémy lineárních rovnic. Polynomy - největší společný dělitel (Eukleidův algoritmus), kořeny (racionální kořeny, Vietovy vzorce, odmocniny z komplexních čísel, reciproké rovnice).
 • Lineární analytická geometrie v rovině a prostoru (vzájemné polohy podprostorů, vzdálenosti a odchylky podprostorů).
 • Teorie čísel - kongruence o jedné neznámé, elementární typy diofantických rovnic včetně slovních úloh na ně vedoucích.
 • Znalost středoškolské látky a odpovídajících úloh po obsahové i didaktické stránce.
Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 15:46