Požadavky k SZZ od 2019 - N-APM MATH Tisk

Požadavky k SZZ – hlavní studijní plán

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním diplomové práce student/ka prokazuje orientaci v  problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a  úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent/ka je schopen/a vést debatu na  odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z  jednotlivých oblastí, pochopení souvislostí mezi nimi a získat představu o jejich možných aplikacích.

Technická realizace

U ústní zkoušky student/ka obdrží dvě otázky z následujících rámcově vymezených okruhů. Přitom jedna otázka bude z okruhu A, druhá z okruhu B nebo C podle volby studenta/tky. V průběhu odpovědi bude dotázán/a na možné souvislosti s okruhy zbývajícími.

Vymezení rozsahu okruhů k ústní zkoušce

A. Statistika
věrohodnostní funkce a její užití, principy plánování experimentů a simulačních studií, odhady parametrů modelů rozdělení pravděpodobnosti a statistických modelů, principy testování statistických hypotéz, testy významnosti parametrů pro modely spojité nebo diskrétní náhodné veličiny.

B. Matematické modelování
náhodný proces, stochastické a deterministické dynamické modely, jejich kvalitativní analýza, asymptotické vlastnosti, pojetí stability.

C. Optimalizační metody
lineární a kvadratické programování, konvexní analýza, numerické metody podmíněné optimalizace, dualita v  optimalizačních úlohách.

Pokrytí okruhů povinnými a povinně volitelnými předměty

A. Statistika: M7986, M7222, M8751, M9121, M9211

B. Matematické modelování: M6444, MF002, M7960, M6868

C. Optimalizační metody: M5170, M0160 (případně MKM_OMVE na ESF)

Aktualizováno Úterý, 31 Březen 2020 17:26