Požadavky k SZZ od 2019 - N-UCM Tisk

Program Učitelství matematiky pro střední školy

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce, ústní zkoušky z matematiky, písemné a praktické zkoušky z didaktiky matematiky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U  obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky z matematiky

Účelem ústní části zkoušky z matematiky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce z matematiky

 1. Diferenciální počet funkce jedné proměnné.
 2. Integrální počet funkce jedné proměnné.
 3. Metrické prostory.
 4. Diferenciální počet funkce dvou a více proměnných.
 5. Diferenciální rovnice.
 6. Nekonečné řady.
 7. Základní algebraické struktury, homomorfismy.
 8. Matice, soustavy lineárních rovnic.
 9. Vektorové prostory, lineární zobrazení.
 10. Polynomy a algebraické rovnice.
 11. Teorie čísel.
 12. Základy teorie množin.
 13. Základy kombinatoriky.
 14. Afinní prostory, afinní zobrazení.
 15. Eukleidovský prostor, shodná a podobná zobrazení.
 16. Kuželosečky a kvadriky v eukleidovských prostorech.
Charakteristika písemné zkoušky z didaktiky matematiky

Písemná část zkoušky z didaktiky matematiky testuje zvládnutí metod středoškolské matematiky. Vzhledem k tomu, že jde o písemku z didaktiky matematiky, hodnotí se nejen samo řešení úlohy, ale i jeho vhodný didaktický zápis (komentáře, zdůvodňování, souvislosti). Písemná práce je koncipována na 3 hodiny, obsahuje 6 úloh, pro úspěšné složení písemné zkoušky je nutné získat alespoň třetinu z maximálního možného počtu bodů.

Charakteristika praktické zkoušky z didaktiky matematiky

Praktická zkouška z didaktiky matematiky testuje zvládnutí praktického výkladu nové látky u tabule na zadané téma. Seznam oblastí středoškolské matematiky, ze kterých se budou témata zadávat, je totožný s názvy učebnic matematiky pro gymnázia řady Prometheus:

 1. Základní poznatky z matematiky.
 2. Planimetrie.
 3. Funkce.
 4. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika.
 5. Komplexní čísla.
 6. Rovnice a nerovnice.
 7. Goniometrie.
 8. Posloupnosti a řady.
 9. Stereometrie.
 10. Diferenciální a integrální počet.
 11. Analytická geometrie.

Student obdrží zadané konkrétní téma výkladu nové látky. Na písemnou přípravu má k dispozici 60 minut času a kompletní řady středoškolských učebnic nakladatelství Prometheus a Didaktis. K tabuli, na které předvede 20 minutový výklad nové látky, si student může vzít pouze svou písemnou přípravu. Poté budou následovat dotazy členů komise a hodnocení výstupu.

Aktualizováno Čtvrtek, 06 Srpen 2020 14:41