Matematická analýza PDF Tisk

Složení oborové komise:

Předseda

Členové

Školitelé:


Studium tohoto oboru je zaměřeno především na tyto oblasti:

Obyčejné a funkcionální diferenciální rovnice,
Diferenční rovnice,
Funkcionální analýza a její použití.

Aktuální témata disertačních prací

Se nachází na fakultních stránkách

Přijímací řízení

Požadavky k příjímací zkoušce:

  • Znalosti na úrovni SZZ Matematiky nebo Informatiky. Minimálně se  předpokládá zvládnutí následujících kursů: Lineární algebra, Geometrie, Topologie, Diferenciální geometrie, Obyčejné diferenciální rovnice.
  • Znalost anglického jazyka.
  • Uchazeč musí mít vybraného školitele.

Studijní řád DSP na PřF MU


Student absolvuje na základě individuálního studijního programu stanoveného školitelem a schváleného oborovou radou tyto disciplíny:

  • Předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru a  koncipované jako nástavba magisterského studia (v průběhu první poloviny studia vykoná student nejméně dvě dílčí a jednu soubornou zkoušku)
  • Předměty prohlubující znalosti specializovných partií oboru
  • Odborné semináře
  • Pomoc při zajišťování praktické výuky

Požadavky na doktorskou disertační práci

Viz. Zákon o vysokých školách. Zejména disertační práce musí obsahovat původní a časopisecky publikované výsledky nebo výsledky již přijaté k publikaci.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky

Znalost předmětů z oblasti diferenciálních rovnic a funkcionální analýzy.

Předměty státní doktorské zkoušky:

1. Lineární funkcionální analýza

2. Nelineární funkcionální analýza,

3. Obyčejné diferenciální rovnice,

4. Funkcionální diferenciální rovnice,

5. Diferenční rovnice

6. Okruh podle zaměření disertační práce

Aktualizováno Středa, 18 Říjen 2017 11:11