Absolventi oboru Matematická analýza PDF Tisk


Jméno studenta Téma disertace Školitel Datum obhajoby

rok 2000

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. Half-linear Differential Equations prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. 14/09/2000
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. Half-linear Discrete Oscillation Theory prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 14/09/2000
Mgr. Robert Hakl, Ph.D. Some Boundary Value Problems for Linear Systems of Functional Differential Equations
Některé okrajové úlohy pro systémy lineárních funkcionálních diferenciálních rovnic
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 06/04/2000

rok 2002

Ing. Jiří Šremr, Ph.D. Some Boundary Value Problems for First Order Scalar Functional Differential Equations
Některé okrajové úlohy pro skalární funkcionální diferenciální rovnice prvního řádu
doc. Alexander Lomtatidze, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 27/05/2002
RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. Dvoubodové lineární okrajové úlohy obyčejných diferenciálních rovnic s odkloněnými argumenty doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. 08/03/2002

rok 2003

Mgr. Monika Sobalová, Ph.D. Nonlinear Fourth Order Differential Equations with Middle Term prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 14/02/2003
RNDr. Renáta Cabrnochová, Ph.D. O lineárních 2-bodových okrajových úlohách pro systémy nelineárních diferenciálních rovnic doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 14/02/2003

rok 2004

Simón Peňa Half-Linear Differential Equations and Sturm-Liouville Difference Equations prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 23/04/2004
Mgr. Jana Řezníčková Oscillation Theory of Half-Linear Differential Equations prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 23/04/2004
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace v ekonomii
Asymptotic behaviour of solutions of differential equations and its applications in economy
doc. RNDr. Josef Kalas, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 02/02/2004

rok 2005

Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. Diferenční rovnice třetího řádu prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 19/09/2005
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D. Oscillation Theory of Even Order Self-adjoint Differential Equations prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 17/01/2005
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. O nelokální okrajové úloze pro skalární funkcionální diferenciální rovnice prvního řádu
On a Nonlocal Boundary Value Problem for First Order Scalar Functional Differential Equations
doc. Alexander Lomtatidze, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 16/12/2005
Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. Počáteční úloha pro lineární funkcionální diferenciální rovnice druhého řádu
Initial value problem for second order linear functional differential equations
doc. Alexander Lomtatidze, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 16/12/2005
Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Některé okrajové úlohy pro lineární funkcionální diferenciální rovnice druhého řádu
Some Boundary Value Problems for Second Order Functional Differential Equations
doc. Alexander Lomtatidze, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 26/01/2005

rok 2006

Mgr. Viera Růžičková, Ph.D. Diskrétní symplektické systémy a definitnost kvadratických funkcionálů
Discrete symplectic systems and definiteness of quadratic functionals
doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 26/09/2006

rok 2007

Mgr. Šárka Pechancová, Ph.D. Fáze a oscilační teorie diferenčních rovnic druhého řádu
Phases and Oscillation Theory of Second Order Difference Equations
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 25/05/2007
Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. Okrajové úlohy s nelokálními podmínkami pro lineární systémy funkcionálních diferenciálních rovnic
On a nonlokal boundry valve problem for linear systems of functional differential equations
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 25/05/2007
Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. Oscilační a asymptotická teorie pololineárních diferenciálních rovnic
Oscillation and Asymptotic Theory of Half-Linear Differential Equations
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 08/10/2007

rok 2008

Mgr. Daniel Marek, Ph.D. Dynamické rovnice se smíšenými derivacemi
Dynamic Equations with Mixed Derivatives
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 21/01/2008

rok 2009

Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. Asymptotic properties of second order differential equation with p-Laplacian
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 15/10/2009

rok 2010

Mgr. Petr Hasil, Ph.D. Spectral theory of difference operators
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/06/2010
Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D. Theory of regularly and rapidly varying functions on time scales and its application to dynamic equations
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/06/2010

rok 2011

Mgr. Rebenda Josef, Ph.D. Asymptotické chování řešení reálného dvourozměrného diferenciálního systému s konečným počtem nekonstantních zpoždění
Asymptotic behaviour of solutions of a real two-dimensional differential system with a finite number of nonconstant delays
doc. RNDr. Kalas Josef, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 21/02/2011
RNDr. Veselý Michal, Ph.D. Konstrukce skoroperiodických posloupností a funkcí a homogenní lineární diferenční a diferenciální systémy
Constructions of almost periodic sequences and functions and homogeneous linear difference and differential systems
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 21/02/2011
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Nové výsledky v teorii symplektických systémů na časových škálách
New Results in Theory of Symplectic Systems on Time Scales
doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 13/06/2011

rok 2014

RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., DiS.
Oscillation of a class of the fourth-order nonlinear difference equations
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU11/06/2014
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D.
Theory of Principal Solutions at Infinity for Linear Hamiltonian Systems
doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU10/12/2014
RNDr. Mgr. Hana Funková, Ph.D.
Half-linear Euler Differential Equation: Perturbations and Oscillatory Properties
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU10/12/2014


Aktualizováno Středa, 14 Leden 2015 14:47