Průběh a zakončení studia PDF Tisk

Cíle studia

Prezenční forma studia je čtyřletá, studium je směrováno k samostatné tvůrčí činnosti v oboru, pro samostatnou vědeckou činnost a pro pedagogickou práci na matematických pracovištích na vysokých školách. Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Je zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Ze Studijního řádu DSP na PřF MU:

Student absolvuje na základě individuálního studijního programu stanoveného školitelem a schváleného oborovou radou tyto disciplíny:

  • Předměty zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru a koncipované jako nástavba magisterského studia (v průběhu první poloviny studia vykoná student nejméně dvě dílčí a jednu soubornou zkoušku)
  • Předměty prohlubující znalosti specializovných partií oboru
  • Odborné semináře
  • Pomoc při zajišťování praktické výuky

Požadavky na doktorskou disertační práci plynou ze Zákona o vysokých školách: ... zejména disertační práce musí obsahovat původní a časopisecky publikované výsledky nebo výsledky již přijaté k publikaci.

Výsledky disertace musí být ústně prezentovány v anglickém jazyce na mezinárodním fóru.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky v jednotlivých oborech:

Aktualizováno Pátek, 25 Únor 2011 14:42